สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
3 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
4 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
8 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
13 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
14 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
15 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
17 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
18 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
25 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
26 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
28 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
29 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
30 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
35 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
36 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
37 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
39 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
40 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
42 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
43 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
47 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
48 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
50 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
52 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
57 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
58 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
59 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
61 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
62 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
69 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
70 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
72 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
73 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
74 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
79 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
80 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
81 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
83 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
84 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
86 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
87 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
90 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
91 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
92 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
94 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
95 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
96 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
97 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
98 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
99 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
100 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
101 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
102 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
103 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
104 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
105 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
106 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
107 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
108 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
109 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
110 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
111 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
112 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
113 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
114 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
115 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
116 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
117 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
118 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
119 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
120 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
121 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
122 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
123 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
124 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
125 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
126 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
127 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
128 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
129 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
130 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
131 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
132 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
133 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
134 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
135 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
136 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
137 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
138 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
139 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
140 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
141 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
142 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
143 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
144 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
145 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
146 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
147 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
148 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
149 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
150 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
151 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
152 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
153 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
154 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
157 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
158 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
159 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
160 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
161 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
162 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
163 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
164 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
165 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
166 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
167 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
168 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
169 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
170 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
171 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
172 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
173 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
174 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
175 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
176 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
177 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
178 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
179 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
180 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
181 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
182 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
183 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
184 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
185 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
186 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
187 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
188 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
189 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
190 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
191 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
192 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
193 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
194 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
195 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
196 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
197 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
198 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
199 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
201 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
202 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
203 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
204 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
205 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
206 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
207 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
208 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
209 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
210 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
211 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
212 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
213 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
214 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
215 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
216 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
217 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
218 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
219 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
220 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
221 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
222 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
223 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
224 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
225 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
226 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
227 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
228 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
229 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
230 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
231 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
232 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
233 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
234 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
235 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
236 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
237 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
238 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
239 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
240 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
241 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
242 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
243 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
244 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
245 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
246 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
247 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
248 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
249 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
250 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
251 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
252 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
253 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
254 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
255 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
256 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
257 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
258 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
259 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
260 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
261 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
262 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
263 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
264 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
265 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
266 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
267 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
268 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
269 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
270 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
271 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
272 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
273 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
274 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
275 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
276 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
277 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
278 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
279 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
280 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
281 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
282 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
283 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
284 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
285 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
286 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
287 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
288 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
289 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
290 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
291 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
292 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
293 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
294 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
295 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
296 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
297 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
298 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
299 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
300 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
301 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
302 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
303 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
304 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
305 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
306 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
307 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
308 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
309 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
310 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
311 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
312 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
313 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
314 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
315 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
316 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
317 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
318 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
319 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
320 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
321 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
322 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
323 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
324 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
325 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
326 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
327 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
328 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
329 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
330 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
331 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
332 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
333 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
334 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
335 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
336 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
337 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
338 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
339 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
340 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
341 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
342 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
343 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
344 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
345 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
346 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
347 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
348 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
349 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
350 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
351 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
352 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
353 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
354 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
355 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
356 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
357 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
358 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
359 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
360 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
361 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
362 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
363 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
364 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
365 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
366 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
367 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
368 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
369 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
370 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
371 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
372 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
373 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
374 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
375 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
376 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
377 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
378 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
379 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
380 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
381 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
382 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
383 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
384 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
385 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
386 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
387 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
388 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
389 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
390 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
391 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
392 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
393 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
394 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
395 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
396 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
397 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
398 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
399 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
400 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
401 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
402 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
403 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
404 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
405 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
406 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
407 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
408 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
409 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
410 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
411 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
412 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
413 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
414 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
415 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
416 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
417 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
418 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
419 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
420 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
421 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
422 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
423 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
424 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
425 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
426 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
427 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
428 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
429 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
430 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
431 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
432 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
433 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
434 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
435 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
436 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
437 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
438 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
439 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
440 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
441 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
442 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
443 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
444 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
445 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
446 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
447 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
448 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
449 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
450 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
451 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
452 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
453 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
454 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
455 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
456 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
457 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
458 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
459 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
460 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
461 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
462 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
463 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
464 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
465 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
466 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
467 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
468 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
469 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
470 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
471 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
472 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
473 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
474 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
475 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
476 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
477 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
478 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
479 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
480 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
481 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
482 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
483 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
484 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
485 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
486 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
487 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
488 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
489 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
490 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
491 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
492 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
493 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
494 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
495 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
496 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
497 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
498 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
499 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
500 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
501 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
502 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
503 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
504 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
505 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
506 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
507 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
508 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
509 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
510 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
511 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
512 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
513 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
514 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
515 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
516 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
517 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
518 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
519 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
520 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
521 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
522 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
523 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
524 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
525 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
526 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
527 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
528 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
529 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
530 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
531 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
532 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
533 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
534 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
535 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
536 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
537 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
538 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
539 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
540 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
541 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
542 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
543 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
544 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
545 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
546 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
547 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
548 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
549 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
550 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
551 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
552 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
553 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
554 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
555 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
556 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
557 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
558 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
559 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
560 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
561 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
562 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
563 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
564 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
565 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
566 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
567 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
568 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
569 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
570 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
571 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
572 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
573 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
574 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
575 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
576 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
577 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
578 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
579 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
580 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
581 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
582 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
583 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
584 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
585 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
586 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
587 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
588 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
589 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
590 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
591 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
592 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
593 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
594 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
595 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
596 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
597 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
598 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
599 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
600 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
601 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
602 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
603 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
604 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
605 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
606 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
607 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
608 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
609 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
610 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
611 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
612 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
613 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
614 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
615 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
616 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
617 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
618 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
619 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
620 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
621 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
622 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
623 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
624 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
625 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
626 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
627 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
628 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
629 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
630 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
631 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
632 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
633 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
634 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
635 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
636 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
637 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
638 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
639 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
640 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
641 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
642 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
643 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
644 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
645 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
646 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
647 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
648 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
649 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
650 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
651 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
652 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
653 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
654 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
655 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
656 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
657 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
658 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
659 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
660 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
661 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
662 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
663 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
664 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
665 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
666 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
667 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
668 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
669 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
670 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
671 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
672 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
673 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
674 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
675 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
676 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
677 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
678 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
679 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
680 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
681 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
682 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
683 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
684 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
685 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
686 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
687 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
688 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
689 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
690 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
691 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
692 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
693 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
694 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
695 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
696 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
697 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
698 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
699 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
700 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
701 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
702 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
703 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
704 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
705 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
706 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
707 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
708 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
709 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
710 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
711 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
712 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
713 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
714 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
715 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
716 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
717 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
718 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
719 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
720 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
721 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
722 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
723 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
724 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
725 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
726 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
727 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
728 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
729 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
730 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
731 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
732 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
733 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
734 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
735 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
736 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
737 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
738 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
739 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
740 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
741 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
742 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
743 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
744 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
745 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
746 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
747 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
748 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
749 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
750 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
751 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
752 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
753 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
754 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
755 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
756 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
757 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
758 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
759 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
760 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
761 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
762 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
763 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
764 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
765 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
766 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
767 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
768 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
769 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
770 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
771 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
772 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
773 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
774 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
775 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
776 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
777 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
778 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
779 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
780 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
781 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
782 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
783 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
784 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
785 160151 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
786 160331 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
787 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
788 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
789 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
790 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
791 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
792 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
793 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
794 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
795 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
796 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
797 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
798 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
799 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
800 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
801 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
802 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
803 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
804 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
805 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
806 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
807 160331 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
808 160151 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
809 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
810 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
811 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
812 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
813 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
814 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
815 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
816 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
817 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
818 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
819 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
820 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
821 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
822 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
823 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
824 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560