สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
3 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
4 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
6 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
7 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
8 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
13 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
14 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
15 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
17 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
18 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
20 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
21 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
25 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
26 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
28 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
29 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
30 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
31 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
32 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
33 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
34 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
35 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
36 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
37 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
38 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
39 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
40 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
41 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
42 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
43 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
44 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
47 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
48 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
50 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
51 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
52 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
53 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
54 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
55 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
56 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
57 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
58 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
59 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
60 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
61 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
62 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
63 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
64 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
65 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
66 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
67 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
68 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
69 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
70 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
71 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
72 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
73 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
74 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
75 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
76 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
77 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
78 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
79 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
80 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
81 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
82 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
83 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
84 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
85 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
86 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
87 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
88 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
89 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
90 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
91 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
92 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
93 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
94 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
95 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
96 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
97 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
98 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
99 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
100 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
101 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
102 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
103 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
104 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
105 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
106 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
107 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
108 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
109 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
110 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
111 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
112 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
113 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
114 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
115 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
116 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
117 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
118 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
119 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
120 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
121 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
122 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
123 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
124 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
125 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
126 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
127 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
128 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
129 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
130 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
131 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
132 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
133 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
134 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
135 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
136 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
137 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
138 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
139 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
140 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
141 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
142 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
143 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
144 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
145 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
146 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
147 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
148 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
149 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
150 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
151 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
152 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
153 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
154 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
155 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
156 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
157 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
158 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
159 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
160 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
161 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
162 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
163 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
164 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
165 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
166 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
167 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
168 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
169 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
170 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
171 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
172 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
173 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
174 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
175 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
176 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
177 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
178 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
179 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
180 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
181 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
182 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
183 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
184 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
185 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
186 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
187 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
188 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
189 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
190 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
191 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
192 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
193 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
194 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
195 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
196 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
197 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
198 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
199 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
200 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
201 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
202 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
203 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
204 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
205 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
206 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
207 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
208 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
209 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
210 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
211 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
212 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
213 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
214 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
215 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
216 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
217 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
218 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
219 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
220 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
221 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
222 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
223 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
224 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
225 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
226 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
227 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
228 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
229 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
230 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
231 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
232 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
233 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
234 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
235 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
236 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
237 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
238 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
239 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
240 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
241 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
242 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
243 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
244 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
245 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
246 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
247 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
248 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
249 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
250 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
251 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
252 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
253 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
254 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
255 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
256 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
257 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
258 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
259 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
260 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
261 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
262 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
263 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
264 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
265 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
266 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
267 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
268 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
269 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
270 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
271 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
272 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
273 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
274 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
275 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
276 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
277 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
278 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
279 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
280 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
281 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
282 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
283 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
284 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
285 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
286 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
287 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
288 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
289 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
290 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
291 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
292 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
293 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
294 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
295 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
296 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
297 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
298 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
299 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
300 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
301 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
302 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
303 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
304 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
305 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
306 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
307 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
308 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
309 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
310 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
311 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
312 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
313 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
314 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
315 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
316 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
317 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
318 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
319 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
320 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
321 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
322 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
323 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
324 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
325 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
326 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
327 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
328 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
329 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
330 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
331 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
332 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
333 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
334 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
335 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
336 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
337 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
338 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
339 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
340 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
341 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
342 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
343 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
344 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
345 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
346 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
347 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
348 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
349 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
350 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
351 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
352 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
353 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
354 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
355 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
356 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
357 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
358 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
359 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
360 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
361 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
362 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
363 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
364 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
365 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
366 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
367 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
368 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
369 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
370 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
371 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
372 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
373 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
374 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
375 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
376 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
377 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
378 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
379 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
380 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
381 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
382 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
383 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
384 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
385 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
386 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
387 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
388 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
389 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
390 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
391 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
392 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
393 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
394 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
395 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
396 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
397 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
398 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
399 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
400 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
401 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
402 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
403 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
404 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
405 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
406 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
407 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
408 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
409 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
410 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
411 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
412 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
413 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
414 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
415 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
416 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
417 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
418 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
419 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
420 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
421 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
422 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
423 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
424 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
425 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
426 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
427 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
428 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
429 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
430 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
431 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
432 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
433 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
434 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
435 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
436 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
437 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
438 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
439 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
440 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
441 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
442 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
443 400111 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
444 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
445 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
446 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
447 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
448 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
449 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
450 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
451 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
452 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
453 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
454 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
455 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
456 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
457 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
458 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
459 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
460 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
461 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
462 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
463 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
464 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
465 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
466 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
467 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
468 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
469 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
470 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
471 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
472 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
473 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
474 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
475 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
476 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
477 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
478 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
479 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
480 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
481 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
482 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
483 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
484 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
485 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
486 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
487 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
488 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
489 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
490 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
491 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
492 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
493 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
494 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
495 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
496 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
497 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
498 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
499 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
500 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
501 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
502 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
503 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
504 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
505 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
506 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
507 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
508 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
509 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
510 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
511 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
512 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
513 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
514 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
515 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
516 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
517 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
518 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
519 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
520 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
521 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
522 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
523 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
524 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
525 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
526 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
527 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
528 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
529 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
530 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
531 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
532 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
533 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
534 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
535 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
536 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
537 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
538 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
539 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
540 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
541 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
542 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
543 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
544 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
545 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
546 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
547 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
548 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
549 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
550 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
551 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
552 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
553 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
554 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
555 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
556 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
557 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
558 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
559 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
560 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
561 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
562 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
563 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
564 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
565 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
566 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
567 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
568 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
569 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
570 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
571 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
572 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
573 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
574 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
575 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
576 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
577 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
578 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
579 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
580 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
581 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
582 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
583 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
584 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
585 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
586 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
587 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
588 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
589 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
590 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
591 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
592 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
593 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
594 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
595 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
596 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
597 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
598 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
599 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
600 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
601 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
602 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
603 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
604 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
605 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
606 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
607 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
608 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
609 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
610 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
611 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
612 070810 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
613 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
614 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
615 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
616 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
617 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
618 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
619 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
620 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
621 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
622 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
623 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
624 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
625 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
626 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
627 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
628 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
629 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
630 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
631 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
632 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
633 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
634 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
635 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
636 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
637 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
638 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
639 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
640 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
641 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
642 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
643 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
644 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
645 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
646 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
647 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
648 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
649 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
650 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
651 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
652 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
653 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
654 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
655 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
656 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
657 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
658 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
659 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
660 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
661 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
662 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
663 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
664 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
665 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
666 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
667 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
668 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
669 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
670 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
671 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
672 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
673 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
674 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
675 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
676 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
677 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
678 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
679 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
680 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
681 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
682 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
683 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
684 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
685 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
686 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
687 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
688 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
689 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
690 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
691 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
692 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
693 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
694 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
695 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
696 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
697 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
698 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
699 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
700 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
701 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
702 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
703 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
704 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
705 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
706 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
707 080270 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
708 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
709 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
710 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
711 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
712 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
713 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
714 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
715 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
716 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
717 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
718 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
719 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
720 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
721 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
722 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
723 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
724 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
725 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
726 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
727 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
728 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
729 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
730 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
731 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
732 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
733 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
734 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
735 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
736 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
737 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
738 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
739 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
740 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
741 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
742 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
743 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
744 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
745 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
746 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
747 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
748 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
749 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
750 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
751 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
752 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
753 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
754 080270 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
755 280331 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
756 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
757 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
758 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
759 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
760 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
761 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
762 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
763 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
764 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
765 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
766 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
767 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
768 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
769 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
770 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
771 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
772 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
773 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
774 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
775 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
776 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
777 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
778 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
779 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
780 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
781 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
782 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
783 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
784 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
785 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
786 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
787 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
788 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
789 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
790 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
791 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
792 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
793 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
794 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
795 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
796 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
797 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
798 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
799 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
800 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
801 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
802 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
803 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
804 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
805 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
806 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
807 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
808 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
809 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
810 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
811 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
812 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
813 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
814 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
815 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
816 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
817 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
818 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
819 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
820 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
821 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
822 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
823 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
824 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
825 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561