สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
3 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
4 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
6 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
7 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
8 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
13 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
14 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
15 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
17 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
18 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
25 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
26 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
28 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
29 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
30 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
35 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
36 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
37 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
39 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
40 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
42 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
43 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
47 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
48 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
50 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
52 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
57 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
58 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
59 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
61 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
62 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
69 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
70 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
72 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
73 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
74 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
79 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
80 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
81 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
83 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
84 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
86 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
87 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
89 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
90 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
91 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
92 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
93 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
94 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
95 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
96 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
97 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
98 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
99 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
100 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
101 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
102 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
103 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
104 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
105 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
106 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
107 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
108 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
109 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
110 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
111 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
112 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
113 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
114 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
115 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
116 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
117 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
118 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
119 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
120 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
121 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
122 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
123 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
124 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
125 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
126 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
127 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
128 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
129 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
130 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
131 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
132 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
133 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
134 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
135 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
136 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
137 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
138 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
139 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
140 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
141 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
142 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
143 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
144 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
145 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
146 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
147 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
148 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
149 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
150 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
151 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
152 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
153 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
154 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
157 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
158 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
159 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
160 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
161 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
162 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
163 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
164 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
165 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
166 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
167 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
168 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
169 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
170 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
171 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
172 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
173 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
174 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
175 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
176 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
177 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
178 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
179 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
180 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
181 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
182 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
183 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
184 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
185 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
186 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
187 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
188 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
189 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
190 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
191 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
192 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
193 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
194 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
195 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
196 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
197 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
198 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
199 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
201 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
202 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
203 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
204 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
205 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
206 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
207 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
208 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
209 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
210 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
211 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
212 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
213 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
214 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
215 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
216 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
217 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
218 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
219 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
220 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
221 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
222 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
223 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
224 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
225 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
226 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
227 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
228 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
229 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
230 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
231 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
232 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
233 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
234 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
235 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
236 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
237 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
238 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
239 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
240 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
241 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
242 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
243 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
244 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
245 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
246 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
247 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
248 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
249 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
250 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
251 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
252 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
253 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
254 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
255 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
256 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
257 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
258 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
259 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
260 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
261 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
262 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
263 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
264 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
265 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
266 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
267 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
268 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
269 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
270 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
271 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
272 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
273 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
274 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
275 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
276 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
277 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
278 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
279 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
280 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
281 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
282 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
283 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
284 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
285 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
286 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
287 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
288 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
289 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
290 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
291 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
292 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
293 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
294 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
295 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
296 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
297 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
298 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
299 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
300 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
301 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
302 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
303 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
304 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
305 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
306 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
307 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
308 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
309 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
310 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
311 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
312 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
313 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
314 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
315 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
316 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
317 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
318 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
319 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
320 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
321 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
322 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
323 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
324 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
325 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
326 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
327 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
328 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
329 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
330 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
331 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
332 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
333 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
334 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
335 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
336 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
337 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
338 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
339 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
340 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
341 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
342 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
343 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
344 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
345 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
346 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
347 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
348 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
349 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
350 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
351 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
352 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
353 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
354 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
355 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
356 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
357 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
358 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
359 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
360 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
361 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
362 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
363 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
364 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
365 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
366 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
367 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
368 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
369 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
370 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
371 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
372 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
373 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
374 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
375 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
376 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
377 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
378 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
379 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
380 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
381 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
382 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
383 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
384 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
385 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
386 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
387 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
388 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
389 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
390 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
391 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
392 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
393 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
394 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
395 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
396 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
397 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
398 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
399 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
400 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
401 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
402 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
403 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
404 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
405 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
406 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
407 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
408 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
409 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
410 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
411 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
412 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
413 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
414 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
415 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
416 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
417 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
418 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
419 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
420 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
421 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
422 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
423 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
424 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
425 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
426 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
427 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
428 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
429 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
430 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
431 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
432 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
433 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
434 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
435 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
436 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
437 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
438 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
439 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
440 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
441 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
442 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
443 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
444 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
445 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
446 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
447 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
448 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
449 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
450 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
451 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
452 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
453 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
454 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
455 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
456 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
457 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
458 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
459 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
460 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
461 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
462 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
463 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
464 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
465 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
466 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
467 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
468 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
469 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
470 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
471 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
472 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
473 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
474 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
475 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
476 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
477 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
478 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
479 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
480 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
481 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
482 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
483 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
484 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
485 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
486 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
487 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
488 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
489 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
490 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
491 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
492 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
493 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
494 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
495 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
496 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
497 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
498 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
499 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
500 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
501 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
502 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
503 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
504 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
505 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
506 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
507 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
508 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
509 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
510 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
511 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
512 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
513 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
514 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
515 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
516 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
517 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
518 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
519 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
520 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
521 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
522 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
523 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
524 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
525 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
526 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
527 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
528 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
529 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
530 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
531 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
532 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
533 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
534 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
535 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
536 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
537 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
538 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
539 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
540 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
541 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
542 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
543 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
544 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
545 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
546 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
547 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
548 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
549 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
550 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
551 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
552 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
553 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
554 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
555 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
556 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
557 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
558 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
559 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
560 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
561 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
562 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
563 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
564 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
565 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
566 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
567 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
568 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
569 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
570 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
571 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
572 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
573 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
574 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
575 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
576 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
577 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
578 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
579 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
580 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
581 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
582 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
583 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
584 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
585 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
586 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
587 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
588 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
589 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
590 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
591 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
592 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
593 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
594 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
595 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
596 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
597 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
598 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
599 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
600 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
601 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
602 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
603 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
604 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
605 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
606 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
607 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
608 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
609 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
610 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
611 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
612 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
613 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
614 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
615 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
616 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
617 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
618 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
619 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
620 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
621 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
622 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
623 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
624 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
625 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
626 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
627 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
628 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
629 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
630 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
631 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
632 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
633 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
634 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
635 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
636 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
637 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
638 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
639 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
640 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
641 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
642 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
643 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
644 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
645 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
646 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
647 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
648 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
649 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
650 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
651 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
652 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
653 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
654 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
655 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
656 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
657 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
658 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
659 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
660 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
661 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
662 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
663 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
664 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
665 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
666 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
667 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
668 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
669 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
670 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
671 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
672 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
673 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
674 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
675 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
676 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
677 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
678 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
679 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
680 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
681 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
682 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
683 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
684 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
685 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
686 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
687 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
688 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
689 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
690 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
691 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
692 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
693 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
694 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
695 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
696 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
697 160151 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
698 160331 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
699 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
700 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
701 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
702 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
703 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
704 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
705 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
706 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
707 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
708 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
709 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
710 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
711 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
712 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
713 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
714 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
715 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
716 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
717 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
718 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
719 160331 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
720 160151 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
721 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
722 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
723 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
724 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
725 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
726 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
727 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
728 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
729 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
730 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
731 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
732 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
733 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
734 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
735 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
736 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
737 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
738 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
739 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
740 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
741 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
742 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
743 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
744 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
745 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
746 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
747 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
748 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
749 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
750 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
751 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
752 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
753 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
754 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
755 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
756 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
757 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
758 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
759 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
760 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
761 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
762 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
763 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
764 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
765 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
766 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
767 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
768 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
769 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
770 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
771 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
772 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
773 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
774 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
775 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
776 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
777 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
778 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
779 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
780 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
781 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
782 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
783 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
784 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
785 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
786 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
787 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
788 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
789 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
790 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
791 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
792 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
793 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
794 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
795 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
796 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
797 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
798 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
799 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
800 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
801 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
802 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
803 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
804 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
805 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
806 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
807 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
808 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
809 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
810 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
811 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
812 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
813 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
814 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
815 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
816 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
817 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
818 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
819 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
820 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
821 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
822 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
823 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน