สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
3 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
4 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
6 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
7 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
8 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
13 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
14 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
15 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
17 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
18 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
20 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
21 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
25 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
26 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
28 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
29 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
30 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
35 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
36 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
37 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
39 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
40 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
42 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
43 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
47 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
48 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
50 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
51 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
52 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
57 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
58 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
59 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
61 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
62 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
64 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
65 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
69 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
70 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
72 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
73 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
74 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
79 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
80 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
81 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
83 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
84 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
86 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
87 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
90 อุตุวิทยาลำพูน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
91 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
92 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
94 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
95 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
96 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
97 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
98 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
99 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
100 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
101 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
102 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
103 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
104 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
105 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
106 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
107 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
108 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
109 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
110 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
111 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
112 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
113 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
114 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
115 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
116 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
117 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
118 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
119 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
120 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
121 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
122 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
123 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
124 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
125 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
126 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
127 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
128 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
129 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
130 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
131 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
132 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
133 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
134 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
135 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
136 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
137 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
138 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
139 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
140 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
141 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
142 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
143 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
144 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
145 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
146 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
147 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
148 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
149 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
150 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
151 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
152 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
153 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
154 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
157 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
158 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
159 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
160 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
161 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
162 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
163 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
164 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
165 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
166 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
167 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
168 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
169 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
170 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
171 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
172 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
173 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
174 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
175 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
176 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
177 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
178 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
179 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
180 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
181 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
182 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
183 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
184 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
185 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
186 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
187 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
188 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
189 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
190 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
191 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
192 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
193 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
194 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
195 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
196 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
197 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
198 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
199 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
201 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
202 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
203 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
204 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
205 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
206 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
207 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
208 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
209 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
210 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
211 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
212 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
213 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
214 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
215 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
216 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
217 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
218 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
219 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
220 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
221 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
222 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
223 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
224 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
225 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
226 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
227 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
228 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
229 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
230 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
231 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
232 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
233 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
234 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
235 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
236 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
237 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
238 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
239 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
240 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
241 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
242 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
243 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
244 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
245 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
246 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
247 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
248 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
249 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
250 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
251 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
252 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
253 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
254 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
255 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
256 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
257 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
258 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
259 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
260 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
261 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
262 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
263 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
264 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
265 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
266 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
267 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
268 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
269 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
270 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
271 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
272 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
273 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
274 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
275 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
276 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
277 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
278 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
279 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
280 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
281 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
282 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
283 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
284 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
285 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
286 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
287 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
288 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
289 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
290 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
291 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
292 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
293 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
294 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
295 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
296 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
297 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
298 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
299 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
300 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
301 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
302 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
303 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
304 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
305 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
306 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
307 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
308 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
309 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
310 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
311 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
312 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
313 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
314 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
315 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
316 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
317 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
318 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
319 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
320 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
321 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
322 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
323 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
324 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
325 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
326 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
327 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
328 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
329 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
330 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
331 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
332 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
333 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
334 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
335 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
336 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
337 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
338 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
339 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
340 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
341 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
342 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
343 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
344 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
345 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
346 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
347 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
348 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
349 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
350 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
351 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
352 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
353 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
354 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
355 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
356 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
357 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
358 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
359 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
360 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
361 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
362 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
363 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
364 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
365 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
366 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
367 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
368 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
369 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
370 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
371 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
372 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
373 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
374 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
375 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
376 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
377 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
378 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
379 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
380 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
381 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
382 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
383 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
384 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
385 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
386 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
387 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
388 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
389 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
390 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
391 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
392 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
393 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
394 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
395 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
396 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
397 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
398 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
399 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
400 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
401 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
402 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
403 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
404 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
405 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
406 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
407 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
408 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
409 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
410 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
411 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
412 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
413 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
414 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
415 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
416 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
417 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
418 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
419 08271 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
420 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
421 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
422 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
423 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
424 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
425 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
426 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
427 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
428 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
429 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
430 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
431 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
432 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
433 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
434 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
435 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
436 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
437 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
438 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
439 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
440 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
441 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
442 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
443 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
444 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
445 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
446 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
447 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
448 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
449 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
450 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
451 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
452 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
453 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
454 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
455 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
456 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
457 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
458 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
459 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
460 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
461 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
462 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
463 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
464 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
465 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
466 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
467 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
468 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
469 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
470 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
471 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
472 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
473 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
474 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
475 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
476 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
477 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
478 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
479 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
480 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
481 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
482 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
483 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
484 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
485 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
486 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
487 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
488 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
489 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
490 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
491 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
492 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
493 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
494 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
495 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
496 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
497 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
498 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
499 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
500 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
501 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
502 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
503 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
504 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
505 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
506 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
507 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
508 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
509 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
510 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
511 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
512 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
513 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
514 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
515 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
516 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
517 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
518 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
519 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
520 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
521 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
522 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
523 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
524 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
525 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
526 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
527 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
528 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
529 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
530 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
531 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
532 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
533 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
534 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
535 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
536 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
537 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
538 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
539 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
540 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
541 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
542 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
543 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
544 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
545 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
546 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
547 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
548 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
549 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
550 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
551 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
552 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
553 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
554 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
555 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
556 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
557 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
558 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
559 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
560 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
561 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
562 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
563 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
564 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
565 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
566 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
567 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
568 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
569 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
570 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
571 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
572 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
573 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
574 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
575 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
576 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
577 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
578 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
579 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
580 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
581 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
582 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
583 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
584 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
585 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
586 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
587 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
588 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
589 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
590 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
591 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
592 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
593 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
594 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
595 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
596 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
597 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
598 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
599 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
600 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
601 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
602 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
603 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
604 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
605 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
606 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
607 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
608 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
609 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
610 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
611 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
612 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
613 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
614 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
615 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
616 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
617 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
618 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
619 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
620 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
621 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
622 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
623 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
624 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
625 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
626 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
627 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
628 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
629 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
630 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
631 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
632 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
633 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
634 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
635 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
636 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
637 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
638 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
639 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
640 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
641 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
642 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
643 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
644 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
645 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
646 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
647 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
648 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
649 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
650 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
651 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
652 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
653 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
654 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
655 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
656 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
657 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
658 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
659 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
660 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
661 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
662 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
663 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
664 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
665 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
666 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
667 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
668 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
669 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
670 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
671 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
672 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
673 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
674 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
675 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
676 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
677 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
678 08271 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
679 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
680 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
681 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
682 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
683 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
684 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
685 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
686 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
687 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
688 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
689 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
690 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
691 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
692 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
693 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
694 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
695 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
696 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
697 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
698 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
699 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
700 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
701 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
702 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
703 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
704 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
705 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
706 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
707 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
708 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
709 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
710 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
711 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
712 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
713 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
714 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
715 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
716 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
717 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
718 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
719 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
720 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
721 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
722 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
723 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
724 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
725 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
726 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
727 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
728 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
729 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
730 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
731 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
732 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
733 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
734 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
735 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
736 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
737 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
738 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
739 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
740 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
741 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
742 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
743 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
744 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
745 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
746 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
747 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
748 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
749 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
750 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
751 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
752 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
753 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
754 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
755 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
756 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
757 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
758 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
759 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
760 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
761 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
762 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
763 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
764 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
765 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
766 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
767 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
768 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
769 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
770 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
771 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
772 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
773 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
774 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
775 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
776 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
777 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
778 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
779 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
780 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
781 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
782 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
783 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
784 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
785 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
786 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
787 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
788 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
789 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
790 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
791 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
792 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
793 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
794 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
795 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
796 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
797 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
798 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
799 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
800 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
801 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
802 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
803 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
804 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
805 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
806 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
807 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
808 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
809 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
810 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
811 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
812 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
813 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
814 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
815 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
816 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
817 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
818 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
819 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
820 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
821 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
822 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
823 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
824 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563