สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
3 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
4 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
6 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
7 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
8 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
13 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
14 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
15 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
17 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
18 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
20 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
21 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
25 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
26 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
27 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
28 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
29 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
30 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
35 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
36 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
37 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
39 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
40 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
42 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
43 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
47 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
48 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
50 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
51 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
52 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
57 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
58 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
59 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
61 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
62 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
64 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
65 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
69 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
70 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
72 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
73 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
74 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
79 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
80 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
81 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
83 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
84 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
86 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
87 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
90 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
91 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
92 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
94 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
95 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
96 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
97 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
98 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
99 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
100 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
101 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
102 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
103 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
104 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
105 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
106 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
107 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
108 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
109 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
110 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
111 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
112 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
113 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
114 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
115 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
116 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
117 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
118 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
119 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
120 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
121 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
122 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
123 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
124 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
125 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
126 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
127 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
128 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
129 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
130 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
131 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
132 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
133 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
134 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
135 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
136 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
137 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
138 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
139 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
140 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
141 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
142 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
143 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
144 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
145 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
146 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
147 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
148 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
149 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
150 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
151 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
152 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
153 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
154 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
157 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
158 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
159 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
160 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
161 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
162 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
163 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
164 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
165 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
166 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
167 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
168 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
169 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
170 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
171 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
172 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
173 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
174 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
175 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
176 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
177 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
178 อุตุวิทยาลำพูน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
179 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
180 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
181 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
182 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
183 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
184 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
185 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
186 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
187 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
188 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
189 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
190 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
191 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
192 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
193 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
194 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
195 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
196 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
197 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
198 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
199 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
201 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
202 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
203 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
204 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
205 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
206 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
207 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
208 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
209 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
210 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
211 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
212 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
213 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
214 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
215 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
216 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
217 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
218 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
219 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
220 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
221 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
222 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
223 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
224 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
225 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
226 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
227 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
228 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
229 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
230 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
231 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
232 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
233 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
234 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
235 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
236 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
237 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
238 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
239 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
240 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
241 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
242 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
243 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
244 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
245 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
246 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
247 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
248 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
249 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
250 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
251 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
252 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
253 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
254 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
255 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
256 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
257 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
258 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
259 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
260 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
261 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
262 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
263 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
264 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
265 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
266 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
267 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
268 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
269 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
270 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
271 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
272 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
273 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
274 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
275 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
276 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
277 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
278 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
279 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
280 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
281 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
282 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
283 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
284 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
285 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
286 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
287 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
288 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
289 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
290 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
291 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
292 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
293 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
294 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
295 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
296 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
297 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
298 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
299 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
300 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
301 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
302 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
303 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
304 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
305 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
306 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
307 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
308 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
309 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
310 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
311 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
312 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
313 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
314 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
315 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
316 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
317 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
318 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
319 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
320 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
321 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
322 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
323 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
324 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
325 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
326 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
327 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
328 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
329 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
330 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
331 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
332 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
333 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
334 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
335 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
336 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
337 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
338 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
339 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
340 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
341 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
342 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
343 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
344 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
345 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
346 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
347 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
348 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
349 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
350 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
351 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
352 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
353 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
354 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
355 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
356 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
357 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
358 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
359 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
360 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
361 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
362 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
363 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
364 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
365 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
366 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
367 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
368 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
369 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
370 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
371 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
372 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
373 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
374 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
375 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
376 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
377 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
378 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
379 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
380 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
381 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
382 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
383 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
384 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
385 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
386 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
387 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
388 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
389 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
390 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
391 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
392 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
393 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
394 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
395 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
396 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
397 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
398 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
399 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
400 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
401 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
402 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
403 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
404 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
405 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
406 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
407 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
408 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
409 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
410 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
411 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
412 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
413 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
414 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
415 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
416 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
417 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
418 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
419 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
420 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
421 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
422 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
423 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
424 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
425 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
426 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
427 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
428 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
429 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
430 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
431 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
432 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
433 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
434 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
435 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
436 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
437 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
438 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
439 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
440 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
441 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
442 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
443 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
444 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
445 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
446 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
447 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
448 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
449 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
450 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
451 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
452 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
453 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
454 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
455 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
456 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
457 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
458 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
459 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
460 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
461 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
462 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
463 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
464 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
465 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
466 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
467 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
468 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
469 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
470 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
471 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
472 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
473 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
474 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
475 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
476 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
477 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
478 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
479 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
480 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
481 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
482 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
483 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
484 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
485 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
486 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
487 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
488 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
489 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
490 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
491 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
492 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
493 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
494 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
495 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
496 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
497 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
498 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
499 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
500 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
501 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
502 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
503 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
504 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
505 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
506 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
507 08271 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
508 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
509 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
510 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
511 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
512 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
513 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
514 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
515 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
516 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
517 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
518 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
519 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
520 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
521 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
522 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
523 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
524 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
525 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
526 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
527 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
528 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
529 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
530 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
531 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
532 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
533 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
534 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
535 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
536 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
537 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
538 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
539 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
540 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
541 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
542 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
543 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
544 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
545 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
546 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
547 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
548 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
549 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
550 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
551 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
552 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
553 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
554 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
555 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
556 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
557 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
558 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
559 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
560 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
561 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
562 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
563 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
564 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
565 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
566 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
567 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
568 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
569 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
570 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
571 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
572 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
573 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
574 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
575 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
576 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
577 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
578 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
579 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
580 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
581 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
582 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
583 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
584 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
585 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
586 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
587 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
588 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
589 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
590 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
591 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
592 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
593 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
594 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
595 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
596 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
597 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
598 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
599 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
600 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
601 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
602 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
603 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
604 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
605 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
606 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
607 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
608 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
609 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
610 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
611 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
612 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
613 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
614 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
615 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
616 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
617 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
618 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
619 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
620 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
621 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
622 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
623 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
624 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
625 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
626 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
627 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
628 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
629 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
630 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
631 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
632 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
633 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
634 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
635 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
636 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
637 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
638 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
639 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
640 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
641 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
642 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
643 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
644 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
645 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
646 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
647 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
648 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
649 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
650 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
651 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
652 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
653 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
654 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
655 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
656 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
657 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
658 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
659 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
660 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
661 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
662 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
663 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
664 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
665 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
666 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
667 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
668 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
669 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
670 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
671 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
672 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
673 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
674 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
675 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
676 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
677 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
678 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
679 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
680 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
681 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
682 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
683 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
684 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
685 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
686 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
687 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
688 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
689 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
690 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
691 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
692 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
693 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
694 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
695 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
696 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
697 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
698 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
699 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
700 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
701 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
702 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
703 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
704 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
705 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
706 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
707 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
708 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
709 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
710 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
711 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
712 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
713 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
714 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
715 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
716 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
717 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
718 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
719 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
720 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
721 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
722 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
723 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
724 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
725 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
726 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
727 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
728 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
729 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
730 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
731 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
732 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
733 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
734 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
735 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
736 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
737 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
738 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
739 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
740 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
741 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
742 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
743 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
744 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
745 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
746 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
747 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
748 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
749 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
750 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
751 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
752 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
753 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
754 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
755 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
756 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
757 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
758 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
759 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
760 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
761 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
762 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
763 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
764 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
765 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
766 08271 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
767 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
768 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
769 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
770 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
771 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
772 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
773 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
774 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
775 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
776 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
777 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
778 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
779 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
780 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
781 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
782 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
783 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
784 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
785 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
786 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
787 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
788 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
789 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
790 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
791 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
792 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
793 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
794 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
795 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
796 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
797 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
798 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
799 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
800 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
801 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
802 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
803 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
804 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
805 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
806 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
807 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
808 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
809 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
810 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
811 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
812 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
813 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
814 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
815 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
816 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
817 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
818 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
819 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
820 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
821 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
822 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
823 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
824