ประกาศสถานการณ์น้ำ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน


ประกาศสถานการณ์น้ำ 2559

ฉบับที่ 6

เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (20 ส.ค. 2559)

ฉบับที่ 5

เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (17 ส.ค. 2559)
ฉบับที่ 4 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (16 ส.ค. 2559)
ฉบับที่ 3 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (16 ส.ค. 2559)
ฉบับที่ 2 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (15 ส.ค. 2559)
ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์น้ำแม่วาง (1 ก.ค.2559)

ประกาศสถานการณ์น้ำ 2557

ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยมและน้ำแม่ทา (3 ก.ย.2557)
ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำทา (3 ก.ย.2557)
ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (30 ส.ค.2557)

ประกาศสถานการณ์น้ำ 2556

ฉบับที่ 5 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (11 ส.ค.2556) )
ฉบับที่ 4 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (10 ส.ค.2556) )
ฉบับที่ 3 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (30 ก.ค.2556)
ฉบับที่ 2 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (29 ก.ค.2556)
ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (30 ส.ค.2557)

ประกาศสถานการณ์น้ำ 2554

ฉบับที่ 27 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำกวง,ปิง,ลี้ (5 ต.ค.2554)
ฉบับที่ 26 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำกวง,ปิง,ลี้ (4 ต.ค.2554)
ฉบับที่ 25 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำกวง,ทา,ลี้ (4 ต.ค.2554)
ฉบับที่ 24 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำกวง,ทา,ลี้ (3 ต.ค.2554)
ฉบับที่ 23 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (30 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 22 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (29 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 21 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (29 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 20 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (29 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 19 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (28 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 18 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (28 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 17 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (28 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 16 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำกวง (8 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 15 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิงกับกวง (7 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 14 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิงกับกวง (7 ก.ย.2554)
ฉบับที่ 13 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (22ส.ค.2554)
ฉบับที่ 12 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำกวง (20ส.ค.2554)
ฉบับที่ 11 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (12ส.ค.2554)
ฉบับที่ 10 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่ปิง (1ส.ค.2554)
ฉบับที่ 9 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม ่ (28 มิ.ย.2554)
ฉบับที่ 8 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (28 มิ.ย.2554)
ฉบับที่ 7 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (27มิ.ย.2554)
ฉบับที่ 6 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (26มิ.ย.2554)
ฉบับที่ 5 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (26 มิ.ย.2554)
ฉบับที่ 4 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (26 มิ.ย.2554)
ฉบับที่ 3 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำลี้ (11พ.ค.2554)
ฉบับที่ 2 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำลี้ (10พ.ค.2554)
ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำทา (10พ.ค.2554)

ประกาศสถานการณ์น้ำ 2553

ฉบับที่ 2 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำลี้ (21ต.ค.2553)
ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำลี้ (21ต.ค.2553)
ฉบับที่ 8 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่ปิง (17ก.ย.2553)
ฉบับที่ 7 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (31ส.ค.2553)
ฉบับที่ 6 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (26ส.ค.2553)
ฉบับที่ 5 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (7ส.ค.2553)
ฉบับที่ 4 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (6 ส.ค.2553)
ฉบับที่ 3 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (6 ส.ค.2553)
ฉบับที่ 2 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (22 ก.ค.2553)
ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (18 ก.ค.2553)

ประกาศสถานการณ์น้ำ 2552

ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (13 ก.ค.2552)

ประกาศสถานการณ์น้ำ 2551

ฉบับที่ 20 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (15ก.ย.2551)
ฉบับที่ 19 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (14 ก.ย.2551)
ฉบับที่ 18 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (14 ก.ย.2551)
ฉบับที่ 17 เรื่อง สถานการณ์แแม่น้ำปิง (7 ก.ย.2551)
ฉบับที่ 16 เรื่อง สถานการณ์แแม่น้ำปิง (7 ก.ย.2551)
ฉบับที่ 15 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำปิง (1 ก.ย.2551)
ฉบับที่ 14 เรื่อง สถานการณ์แแม่น้ำปิง (1 ก.ย.2551)
ฉบับที่ 13 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (18 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 12 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (13 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 11 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (13 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 10 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (13 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 9 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (12 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 8 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (09 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 7 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (08 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 6 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำยม (08 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 5 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (08 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 4 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (07 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 3 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (07 ส.ค.2551)
ฉบับที่ 2 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (20 ก.ค.2551)
ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แม่น้ำน่าน (19 ก.ค.2551)

HOME