7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Irrigation Hydrology Center

ข้อมูลระบบโทรมาตรกรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT TELEMETERING INFORMATION


Ping Water Level at P.1 (CCTV image)
ระดับน้ำที่ P.1
(ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด)

CCTV แบบ Real Time
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก
วัดระดับน้ำและน้ำฝัน อัตโนมัติ
User:office
Pass :wmd123ลุ่มน้ำปิงตอนบน
รายละเอียด1 2
map-1 map-2


ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
(กรมชลประทาน)


โทรมาตรภายใต้โครงการ
IMPAC-T

(แม่แจ่ม,แม่วาง,แควน้อย)

 

WANG BASIN
โครงการลุ่มแม่น้ำวั
(กรมชลประทาน)
รายละเอียด
map-1 map-2

YOM BASIN โครงการลุ่มแม่น้ำยม
(กรมชลประทาน)
รายละเอียด1 2
map-1 map-2


GOG BASIN โครงการโทรมาตร
เพื่อพยากรณ์น้ำและ
เตือนภัยลุ่มน้ำกก
(กรมชลประทาน)
รายละเอียด
map-1 map-2


ตรวจน้ำฝนอัตโนมัติ
กรมชลประทาน
100 สถานี รายละเอียด

ระดับน้ำอัตโนมัติ
กรมชลประทาน
200 สถานี รายละเอียด


ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก (ส่วนขยาย)
Flagship Projects
User:chiangmairid
Pass :123456


ระดับน้ำอัตโนมัติ
กรมชลประทาน(NEON)
User:hydro-one
Pass :hydroone

โทรมาตรทั่วไทย
โทรมาตรทั่วประเทศ
 ติดตามระดับน้ำจากกล้อง cctv ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทาน
ระดับน้ำจากกล้องCCTV
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 ติดตามระดับน้ำจากกล้อง cctv ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทาน
ข้อมูลจากสถานีโทรมาตร
ชลประทาน 100 สถานี


ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้
อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จ.พะเยา
(ลำดับที่ 5)

User:chiangmairid
Pass :123456


ระบบโทรมาตร
สถานี ช่อแล
User:ndwc
Pass :ndwc1234


โครงการวัดปริมาณน้ำ
แบบอัตโนมัติ


ระบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ

 

ข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ


ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
ลุ่มน้ำปิงตอนบน
(กรมทรัพยากรน้ำ)ศูนย์เฝ้าระวัง-เตือนภัย
สำนักวิจัยฯ
(กรมทรัพยากรน้ำ)


ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
เมืองเชียงใหม่
(คณะวิศวกรรม มช.)


ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
ลุ่มน้ำแม่วาง
(ม.เกษตร์ศาสตร์/วช)

NECTEC
ระบบติดตามเตือนภัย
ทางด้านเกษตรกรรม
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย


ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เชียงใหม่

คลองแม่ข่ากับการพัฒนาที่ยังยืน

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

NECTEC
คลังข้อมูลน้ำและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ
ข้อมูลสถานีวัดน้ำฝน


สถานีวัดระดับน้ำ
รายงานภัยพิบัติประจำวัน


ระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการ
เพื่อการเตือนภัยพิบัติ
(ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ)
รระบบโทรมาตร
เพื่อ การพยากรณ์น้ำ
และเตือนภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา

HOME