1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center
แนะนำศูนย์ฯ
ABOUT US
วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่  อัตรากำลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน
/ ชื่อภาษาอังกกฤษหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ปี 2559

โครงสร้างศูนย์
(Update 23/2/2560)
รายชื่อ ที่ตั้ง และประเภทการสำรวจ สถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
สถานีสำรวจ อุทกวิทยา
ประวัติและข้อมูลสถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
ประวัติสถานี1
Download เอกสาร PDF
คำสั่งปีน้ำ 2534-2560
(Update 13/07/2560)
Download เอกสาร PDF
GIS ที่ตั้งสถานีสำรวจอุทกวิทยา
ข้อมูลลุ่มน้ำ
แนะนำศูนย์
แนะนำศูนย์ฯ Download Powerpoint

ประกาศคำรับรองปฏิบัติราชการ 2556
คำรับรองปฏิบัติ ราชการปี 2560
งานสอบเทียบอาคาร แผนงานและผลงาน
ประวัติและข้อมูลสถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
พนักงานประจำสถานี
(Update
29/08/2560)
ประชุมประจำเดือน
เอกสารประชุมประจำเดือนของศูนย์ฯ
เอกสารประชุมประจำเดือนของสำนักฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ปฏิทินแผนงานประจำปี DownloadPowerPoint
ประชุมประจำเดือน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบบันทึกข้อมูล
ทางอุทกวิทยา
ประวัติบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
งานประมาณการ
ข้อมูลบุคลากร
(Update 10/08/2560)
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2560


     

 

GES Survey Online

 


 

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560
คำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม(14/07/60)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559
คำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม(25/02/59)

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)


HOME

 

อัตรากำลัง2 อัตรากำลัง1