ข้อมูลและสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนบน
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
UPPER NORTHERN THAILAND MAIN RIVERS HOURLY DATA
(ONLY CRITICAL PERIOD REPORT)
วันที่ 3- 5 ก.ย. 2559

3- 5 Sep 2016

 

ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
แม่น้ำปิง (PING RIVER)
เชียงใหม่(Chiang Mai)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 17
วันที่ 4 กันยายน 2559
NEW วันที่ 5 กันยายน 2559
P.67
บ้านแม่แต
อ.สันทราย
Ban Mae Tae
A.San Sai
P.1
สะพานนวรัฐ
อ.เมือง
Nawarat
Bridge
P.67
บ้านแม่แต
อ.สันทราย
Ban Mae Tae
A.San Sai
P.1
สะพานนวรัฐ
อ.เมือง
Nawarat
Bridge
P.67
บ้านแม่แต
อ.สันทราย
Ban Mae Tae
A.San Sa
i
P.1
สะพานนวรัฐ
อ.เมือง
Nawarat
Bridge
ระดับ 4.00
(ม.)
ปริมาณ 530
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.70 (ม.)

ปริมาณ 490
(ลบ.ม./วิ)

ระดับ 4.00
(ม.)
ปริมาณ 530
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.70(ม.)
ปริมาณ 490
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.00(ม.)
ปริมาณ 530
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.70 (ม.)
ปริมาณ 490
(ลบ.ม./วิ)
01.00
-0.12
27.0
1.52
51.0
-0.20
23.0
1.47
44.4
-0.07
29.8
1.51
49.9
01.00
02.00
-0.12
27.0
1.52
51.0
-0.16
25.0
1.47
44.4
-0.08
29.2
1.52
50.5
02.00
03.00
-0.11
27.5
1.52
51.0
-0.10
28.0
1.46
43.3
-0.08
29.2
1.52
50.5
03.00
04.00
-0.11
27.5
1.52
51.0
-0.05
31.0
1.46
43.3
-0.08
29.2
1.52
50.5
04.00
05.00
-0.11
27.5
1.52
51.0
-0.04
31.6
1.46
43.3
-0.09
28.6
1.52
50.5
05.00
06.00
-0.11
27.5
1.52
51.0
-0.03
32.2
1.45
42.8
-0.09
28.6
1.52
50.5
06.00
07.00
-0.11
27.5
1.52
51.0
-0.04
31.6
1.45
42.8
-0.11
27.6
1.52
50.5
07.00
08.00
-0.11
27.5
1.51
50.5
-0.05
31.0
1.47
43.9
-0.13
26.5
1.52
50.5
08.00
09.00
-0.12
27.0
1.51
50.5
-0.06
30.4
1.47
43.9
-0.15
25.5
1.51
49.9
09.00
10.00
-0.12
27.0
1.51
50.5
-0.07
29.8
1.48
44.4
-0.17
24.5
1.51
49.9
10.00
11.00
-0.12
27.0
1.51
50.5
-0.08
29.2
1.50
45.5
-0.17
24.5
1.51
49.9
11.00
12.00
-0.12
27.0
1.51
50.5
-0.08
29.2
1.51
46.1
-0.18
24.0
1.51
49.9
12.00
13.00
-0.13
26.5
1.51
50.5
-0.08
29.2
1.51
46.1
-0.19
23.5
1.50
49.4
13.00
14.00
-0.15
25.5
1.51
50.5
-0.08
29.2
1.51
46.1
-0.21
22.5
1.50
49.4
14.00
15.00
-0.17
24.5
1.50
49.9
-0.08
29.2
1.51
46.1
-0.23
21.5
1.49
48.8
15.00
16.00
-0.20
23.0
1.50
49.9
-0.08
29.2
1.51
46.1
-0.26
20.0
1.48
48.3
16.00
17.00
-0.21
22.5
1.50
49.9
-0.09
28.6
1.51
46.1
-0.30
18.0
1.48
48.3
17.00
18.00
-0.22
22.0
1.50
49.9
-0.09
28.6
1.51
46.1
-0.32
17.2
1.47
47.7
18.00
19.00
-0.22
22.0
1.50
49.9
-0.09
28.6
1.51
46.1
-
-
-
-
19.00
20.00
-0.22
22.0
1.49
49.4
-0.08
29.2
1.51
46.1
-
-
-
-
20.00
21.00
-0.23
21.5
1.49
49.4
-0.07
29.8
1.51
46.1
-
-
-
-
21.00
22.00
-0.23
21.5
1.48
49.0
-0.07
29.8
1.51
46.1
-
-
-
-
22.00
23.00
-0.24
21.0
1.48
49.0
-0.07
29.8
1.51
46.1
-
-
-
-
23.00
24.00
-0.24
21.0
1.47
48.8
-0.07
29.8
1.51
46.1
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
P.67
P.1
P.67
P.1
P.67
P.1
แม่น้ำปิง (PING RIVER)

ระดับวิกฤติสำหรับการเตือนภัยเมื่อระดับน้ำที่
P.67 ขึ้นถึง 4.10 เมตร
P.1 ขึ้นถึง 3.70 เมตร
Critical level for warning
when P.67 = 4.10 m. and P.1 = 3.70 m.ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
น้ำแม่วาง (WANG RIVER)
อ.แม่วาง เชียงใหม่ (MAEWANG CHIANGMAI)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 3 กันยายน 2559
วันที่ 4 กันยายน 2559
NEW วันที่ 5 กันยายน 2559
P.82
บ้านสบวิน อ.แม่วาง
P.84
บ้านพันตน
อ.แม่วาง
P.82
บ้านสบวิน อ.แม่วาง
P.84
บ้านพันตน
อ.แม่วาง
P.82
บ้านสบวิน อ.แม่วาง
P.84
บ้านพันตน
อ.แม่วาง
ระดับ 3.80
(ม.)
ปริมาณ 150
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.00 (ม.)
ปริมาณ 100
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.80
(ม.)
ปริมาณ 150
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.00 (ม.)
ปริมาณ 100
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.80
(ม.)
ปริมาณ 150
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.00 (ม.)
ปริมาณ 100
(ลบ.ม./วิ)
01.00
0.65
2.20
0.09
0.07
0.64
2.12
0.05
0.05
0.60
1.80
0.10
0.07
01.00
02.00
0.65
2.20
0.08
0.06
0.64
2.12
0.06
0.05
0.60
1.80
0.10
0.07
02.00
03.00
0.65
2.20
0.07
0.06
0.64
2.12
0.07
0.06
0.60
1.80
0.10
0.07
03.00
04.00
0.65
2.20
0.06
0.05
0.64
2.12
0.08
0.06
0.60
1.80
0.10
0.07
04.00
05.00
0.66
2.28
0.05
0.05
0.64
2.12
0.09
0.07
0.60
1.80
0.10
0.07
05.00
06.00
0.66
2.28
0.05
0.05
0.64
2.12
0.10
0.07
0.60
1.80
0.10
0.07
06.00
07.00
0.66
2.28
0.05
0.05
0.64
2.12
0.10
0.07
0.61
1.88
0.10
0.07
07.00
08.00
0.66
2.28
0.05
0.05
0.64
2.12
0.10
0.07
0.61
1.88
0.10
0.07
08.00
09.00
0.66
2.28
0.05
0.05
0.64
2.12
0.10
0.07
0.61
1.88
0.10
0.07
09.00
10.00
0.66
2.28
0.05
0.05
0.64
2.12
0.10
0.07
0.61
1.88
0.10
0.07
10.00
11.00
0.65
2.20
0.05
0.05
0.64
2.12
0.10
0.07
0.61
1.88
0.10
0.07
11.00
12.00
0.65
2.20
0.05
0.05
0.64
2.12
0.10
0.07
0.61
1.88
0.10
0.07
12.00
13.00
0.65
2.20
0.05
0.05
0.63
2.04
0.10
0.07
0.61
1.88
0.10
0.07
13.00
14.00
0.65
2.20
0.05
0.05
0.63
2.04
0.10
0.07
0.60
1.80
0.10
0.07
14.00
15.00
0.65
2.20
0.05
0.05
0.63
2.04
0.10
0.07
0.59
1.74
0.10
0.07
15.00
16.00
0.64
2.12
0.05
0.05
0.63
2.04
0.10
0.07
0.59
1.74
0.10
0.07
16.00
17.00
0.64
2.12
0.05
0.05
0.62
1.96
0.10
0.07
0.59
1.74
0.10
0.07
17.00
18.00
0.64
2.12
0.05
0.05
0.62
1.96
0.10
0.07
0.60
1.80
0.10
0.07
18.00
19.00
0.64
2.12
0.05
0.05
0.62
1.96
0.10
0.07
-
-
-
-
19.00
20.00
0.64
2.12
0.05
0.05
0.62
1.96
0.10
0.07
-
-
-
-
20.00
21.00
0.64
2.12
0.05
0.05
0.61
1.88
0.10
0.07
-
-
-
-
21.00
22.00
0.64
2.12
0.05
0.05
0.61
1.88
0.10
0.07
-
-
-
-
22.00
23.00
0.64
2.12
0.05
0.05
0.61
1.88
0.10
0.07
-
-
-
-
23.00
24.00
0.64
2.12
0.05
0.05
0.61
1.88
0.10
0.07
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
P.82
P.84
P.82
P.84
P.82
P.84
น้ำแม่วาง (WANG RIVER)


ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
น้ำแม่กวง (KUANG RIVER)
ลำพูน (Lamphun)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 3 กันยายน 2559
วันที่ 4 กันยายน 2559
NEW วันที่ 5 กันยายน 2559
P.81
บ้านโป่ง สันกำแพง
P.5
สะพาน
ท่าสิงห์ฯ
อ.เมือง
P.81
บ้านโป่ง สันกำแพง
P.5
สะพาน
ท่าสิงห์ฯ
อ.เมือง
P.81
บ้านโป่ง สันกำแพง
P.5
สะพาน
ท่าสิงห์ฯ
อ.เมือง
ระดับ 5.80
(ม.)
ปริมาณ 110
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.00 (ม.)
ปริมาณ 140
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.80
(ม.)
ปริมาณ 110
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.00 (ม.)
ปริมาณ 140
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.80
(ม.)
ปริมาณ 110
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.00 (ม.)
ปริมาณ 140
(ลบ.ม./วิ)
01.00
1.91
12.0
2.92
20.7
1.75
9.88
2.87
17.8
1.70
9.25
2.85
16.8
01.00
02.00
1.89
11.6
2.92
20.7
1.74
9.75
2.87
17.8
1.70
9.25
2.85
16.8
02.00
03.00
1.87
11.3
2.91
20.1
1.73
9.63
2.87
17.8
1.70
9.25
2.85
16.8
03.00
04.00
1.85
11.1
2.91
20.1
1.72
9.50
2.87
17.8
1.70
9.25
2.85
16.8
04.00
05.00
1.82
10.7
2.89
19.0
1.71
9.38
2.86
17.3
1.70
9.25
2.84
16.2
05.00
06.00
1.80
10.5
2.89
19.0
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.84
16.2
06.00
07.00
1.80
10.5
2.89
19.0
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.84
16.2
07.00
08.00
1.80
10.5
2.89
19.0
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.84
16.2
08.00
09.00
1.80
10.5
2.89
19.0
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.84
16.2
09.00
10.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.84
16.2
10.00
11.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.84
16.2
11.00
12.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.84
16.2
12.00
13.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.84
16.2
13.00
14.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.83
15.6
14.00
15.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.83
15.6
15.00
16.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.83
15.6
16.00
17.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.83
15.6
17.00
18.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
1.70
9.25
2.83
15.6
18.00
19.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
-
-
-
-
19.00
20.00
1.80
10.5
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
-
-
-
-
20.00
21.00
1.79
10.4
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
-
-
-
-
21.00
22.00
1.78
10.2
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
-
-
-
-
22.00
23.00
1.77
10.1
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
-
-
-
-
23.00
24.00
1.76
10.0
2.88
18.4
1.70
9.25
2.86
17.3
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
P.81
P.5
P.81
P.5
P.81
P.5
น้ำแม่กวง (KUANG RIVER)


ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
น้ำแม่ทา (THA RIVER)
เทศบาลป่าซาง จ.ลำพูน (PASANG LAMPHUN)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 3 กันยายน 2559
วันที่ 4 กันยายน 2559
NEW วันที่ 5 กันยายน 2559
P.77
บ.สบแม่สะป้วด อ.แม่ทา
P.87
อ.ป่าซาง
P.77
บ.สบแม่สะป้วด อ.แม่ทา
P.87
อ.ป่าซาง
P.77
บ.สบแม่สะป้วด อ.แม่ทา
P.87
อ.ป่าซาง
ระดับ 3.80
(ม.)
ปริมาณ 240
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.10 (ม.)
ปริมาณ 120
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.80
(ม.)
ปริมาณ 240
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.10 (ม.)
ปริมาณ 120
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.80
(ม.)
ปริมาณ 240
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.10 (ม.)
ปริมาณ 120
(ลบ.ม./วิ)
01.00
1.57
0.11
0.41
0.82
1.55
0.10
0.31
0.62
1.48
0.30
0.30
0.60
01.00
02.00
1.57
0.11
0.40
0.80
1.54
0.10
0.31
0.62
1.48
0.30
0.30
0.60
02.00
03.00
1.57
0.11
0.39
0.78
1.54
0.10
0.30
0.60
1.47
0.07
0.30
0.60
03.00
04.00
1.57
0.11
0.37
0.74
1.54
0.10
0.30
0.60
1.47
0.07
0.30
0.60
04.00
05.00
1.57
0.11
0.35
0.70
1.54
0.10
0.30
0.60
1.46
0.07
0.30
0.60
05.00
06.00
1.57
0.11
0.34
0.68
1.54
0.10
0.30
0.60
1.46
0.07
0.30
0.60
06.00
07.00
1.57
0.11
0.33
0.66
1.54
0.10
0.30
0.60
1.47
0.07
0.30
0.60
07.00
08.00
1.57
0.11
0.33
0.66
1.54
0.10
0.30
0.60
1.48
0.07
0.30
0.60
08.00
09.00
1.57
0.11
0.33
0.66
1.54
0.10
0.30
0.60
1.48
0.07
0.30
0.60
09.00
10.00
1.57
0.11
0.33
0.66
1.54
0.10
0.30
0.60
1.49
0.08
0.30
0.60
10.00
11.00
1.57
0.11
0.33
0.66
1.54
0.10
0.30
0.60
1.49
0.08
0.30
0.60
11.00
12.00
1.57
0.11
0.33
0.66
1.54
0.10
0.30
0.60
1.49
0.08
0.30
0.60
12.00
13.00
1.56
0.11
0.32
0.64
1.54
0.10
0.30
0.60
1.49
0.08
0.30
0.60
13.00
14.00
1.56
0.11
0.32
0.64
1.54
0.10
0.30
0.60
1.50
0.08
0.30
0.60
14.00
15.00
1.56
0.11
0.32
0.64
1.54
0.10
0.30
0.60
1.50
0.08
0.30
0.60
15.00
16.00
1.56
0.11
0.32
0.64
1.53
0.09
0.30
0.60
1.49
0.08
0.30
0.60
16.00
17.00
1.56
0.11
0.32
0.64
1.53
0.09
0.30
0.60
1.49
0.08
0.30
0.60
17.00
18.00
1.56
0.11
0.32
0.64
1.52
0.09
0.30
0.60
1.49
0.08
0.30
0.60
18.00
19.00
1.55
0.10
0.32
0.64
1.52
0.09
0.30
0.60
-
-
-
-
19.00
20.00
1.55
0.10
0.31
0.62
1.51
0.09
0.30
0.60
-
-
-
-
20.00
21.00
1.55
0.10
0.31
0.62
1.50
0.08
0.30
0.60
-
-
-
-
21.00
22.00
1.55
0.10
0.31
0.62
1.50
0.08
0.30
0.60
-
-
-
-
22.00
23.00
1.55
0.10
0.31
0.62
1.49
0.08
0.30
0.60
-
-
-
-
23.00
24.00
1.55
0.10
0.31
0.62
1.48
0.07
0.30
0.60
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
P.77
P.87
P.77
P.87
P.77
P.87
น้ำแม่ทา ( THA RIVER)


ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
น้ำแม่ลี้ (LI RIVER)
บ.หล่ายแก้ว อ. บ้านโฮ่ง (LAMPHUN)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 3 กันยายน 2559
วันที่ 4 กันยายน 2559
NEW วันที่ 5 กันยายน 2559
P.76
บ้านแม่อีไฮ อ.ลี้
P.85
บ.หล่ายแก้ว
อ.บ้านโฮ่ง
P.76
บ้านแม่อีไฮ อ.ลี้
P.85
บ.หล่ายแก้ว
อ.บ้านโฮ่ง
P.76
บ้านแม่อีไฮ อ.ลี้
P.85
บ.หล่ายแก้ว
อ.บ้านโฮ่ง
ระดับ 5.40
(ม.)
ปริมาณ 320
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.50 (ม.)
ปริมาณ 260
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.40
(ม.)
ปริมาณ 320
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.50 (ม.)
ปริมาณ 260
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.40
(ม.)
ปริมาณ 320
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.50 (ม.)
ปริมาณ 260
(ลบ.ม./วิ)
01.00
0.55
0.12
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.56
0.13
-0.50
0.28
01.00
02.00
0.55
0.12
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.56
0.13
-0.50
0.28
02.00
03.00
0.56
0.13
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.56
0.13
-0.50
0.28
03.00
04.00
0.56
0.13
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.56
0.13
-0.50
0.28
04.00
05.00
0.57
0.14
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
05.00
06.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
06.00
07.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
07.00
08.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
08.00
09.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
09.00
10.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
10.00
11.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
11.00
12.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
12.00
13.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
13.00
14.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
14.00
15.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
15.00
16.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
16.00
17.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
17.00
18.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.55
0.12
-0.50
0.28
18.00
19.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
-
-
-
-
19.00
20.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
-
-
-
-
20.00
21.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
-
-
-
-
21.00
22.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
-
-
-
-
22.00
23.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
-
-
-
-
23.00
24.00
0.58
0.15
-0.50
0.28
0.58
0.15
-0.50
0.28
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
P.76
P.85
P.76
P.85
P.76
P.85
น้ำแม่ลี้ (LI RIVER)


ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
แม่น้ำวัง (WANG RIVER)
ลำปาง (Lampang)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 3 กันยายน 2559
วันที่ 4 กันยายน 2559
NEW วันที่ 5 กันยายน 2559
W.10A
เขื่อน
กิ่วลม
W.1C
สะพานเสตุวารี
อ.เมือง
W.10A
เขื่อน
กิ่วลม
W.1C
สะพานเสตุวารี
อ.เมือง
W.10A
เขื่อน
กิ่วลม
W.1C
สะพานเสตุวารี
อ.เมือง
ระดับ 6.60
(ม.)
ปริมาณ 570
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.20 (ม.)
ปริมาณ 640
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 6.60
(ม.)
ปริมาณ 570
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.20 (ม.)
ปริมาณ 640
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 6.60
(ม.)
ปริมาณ 570
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 5.20 (ม.)
ปริมาณ 640
(ลบ.ม./วิ)
01.00
1.42
4.40
0.06
4.30
1.42
4.40
-0.12
1.40
1.43
4.60
-0.19
1.05
01.00
02.00
1.42
4.40
0.05
4.13
1.42
4.40
-0.12
1.40
1.45
5.00
-0.19
1.05
02.00
03.00
1.42
4.40
0.04
3.95
1.42
4.40
-0.13
1.35
1.46
5.20
-0.20
1.00
03.00
04.00
1.42
4.40
0.03
3.78
1.42
4.40
-0.13
1.35
1.47
5.40
-0.20
1.00
04.00
05.00
1.42
4.40
0.02
3.60
1.42
4.40
-0.14
1.30
1.48
5.60
-0.21
0.95
05.00
06.00
1.42
4.40
0.02
3.60
1.42
4.40
-0.14
1.30
1.49
5.80
-0.21
0.95
06.00
07.00
1.42
4.40
0.01
3.43
1.42
4.40
-0.14
1.30
1.49
5.80
-0.21
0.95
07.00
08.00
1.42
4.40
0.00
3.25
1.42
4.40
-0.15
1.25
1.49
5.80
-0.21
0.95
08.00
09.00
1.42
4.40
-0.01
3.08
1.42
4.40
-0.15
1.25
1.49
5.80
-0.21
0.95
09.00
10.00
1.42
4.40
-0.02
2.90
1.42
4.40
-0.15
1.25
1.49
5.80
-0.22
0.90
10.00
11.00
1.42
4.40
-0.03
2.73
1.42
4.40
-0.15
1.25
1.49
5.80
-0.22
0.90
11.00
12.00
1.42
4.40
-0.03
2.73
1.42
4.40
-0.15
1.25
1.49
5.80
-0.22
0.90
12.00
13.00
1.42
4.40
-0.04
2.55
1.42
4.40
-0.15
1.25
1.49
5.80
-0.22
0.90
13.00
14.00
1.42
4.40
-0.05
2.38
1.42
4.40
-0.15
1.25
1.49
5.80
-0.22
0.90
14.00
15.00
1.42
4.40
-0.06
2.20
1.42
4.40
-0.15
1.25
1.49
5.80
-0.22
0.90
15.00
16.00
1.42
4.40
-0.07
2.03
1.42
4.40
-0.15
1.20
1.49
5.80
-0.22
0.90
16.00
17.00
1.42
4.40
-0.07
2.03
1.42
4.40
-0.16
1.20
1.49
5.80
-0.23
0.85
17.00
18.00
1.42
4.40
-0.08
1.85
1.42
4.40
-0.16
1.20
1.49
5.80
-0.23
0.85
18.00
19.00
1.42
4.40
-0.08
1.85
1.42
4.40
-0.17
1.15
-
-
-
-
19.00
20.00
1.42
4.40
-0.09
1.68
1.42
4.40
-0.18
1.10
-
-
-
-
20.00
21.00
1.42
4.40
-0.09
1.68
1.42
4.40
-0.18
1.10
-
-
-
-
21.00
22.00
1.42
4.40
-0.10
1.50
1.42
4.40
-0.19
1.05
-
-
-
-
22.00
23.00
1.42
4.40
-0.10
1.50
1.42
4.40
-0.19
1.05
-
-
-
-
23.00
24.00
1.42
4.40
-0.11
1.45
1.42
4.40
-0.19
1.05
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
W.10A
W.1C
W.10A
W.1C
W.10A
W.1C
แม่น้ำวัง (WANG RIVER)

 

เวลา
TIME
24
ชม.
แม่น้ำวัง (WANG RIVER)
ลำปาง (Lampang)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 3 กันยายน 2559
วันที่ 4 กันยายน 2559
NEW วันที่ 5 กันยายน 2559
 

W.3A

อ.เถิน

 

W.3A

อ.เถิน

 

W.3A

อ.เถิน

ระดับ
(ม.)
ปริมาณ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 6.00 (ม.)
ปริมาณ 800
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ
(ม.)
ปริมาณ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 6.00 (ม.)
ปริมาณ 800
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ
(ม.)
ปริมาณ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 6.00 (ม.)
ปริมาณ 800
(ลบ.ม./วิ)
01.00
-
-
0.90
83.0
-
-
0.78
71.2
-
-
0.55
51.0
01.00
02.00
-
-
0.91
84.0
-
-
0.77
70.3
-
-
0.54
50.2
02.00
03.00
-
-
0.92
85.0
-
-
0.76
69.4
-
-
0.53
49.4
03.00
04.00
-
-
0.93
86.0
-
-
0.75
68.5
-
-
0.52
48.6
04.00
05.00
-
-
0.94
87.0
-
-
0.74
67.6
-
-
0.51
47.8
05.00
06.00
-
-
0.95
88.0
-
-
0.74
67.6
-
-
0.50
47.0
06.00
07.00
-
-
0.95
88.0
-
-
0.73
66.7
-
-
-
-
07.00
08.00
-
-
0.94
87.0
-
-
0.72
65.8
-
-
-
-
08.00
09.00
-
-
0.94
87.0
-
-
0.71
64.9
-
-
-
-
09.00
10.00
-
-
0.93
86.0
-
-
0.70
64.0
-
-
-
-
10.00
11.00
-
-
0.93
86.0
-
-
0.69
63.1
-
-
-
-
11.00
12.00
-
-
0.92
85.0
-
-
0.68
62.2
-
-
-
-
12.00
13.00
-
-
0.91
84.0
-
-
0.67
61.3
-
-
-
-
13.00
14.00
-
-
0.90
83.0
-
-
0.66
60.4
-
-
-
-
14.00
15.00
-
-
0.89
82.0
-
-
0.65
59.5
-
-
-
-
15.00
16.00
-
-
0.87
80.0
-
-
0.64
58.6
-
-
-
-
16.00
17.00
-
-
0.86
79.0
-
-
0.63
57.7
-
-
-
-
17.00
18.00
-
-
0.85
78.0
-
-
0.62
56.8
-
-
-
-
18.00
19.00
-
-
0.84
77.0
-
-
0.61
55.9
-
-
-
-
19.00
20.00
-
-
0.83
76.0
-
-
0.60
55.0
-
-
-
-
20.00
21.00
-
-
0.82
75.0
-
-
0.59
54.2
-
-
-
-
21.00
22.00
-
-
0.81
74.0
-
-
0.58
53.4
-
-
-
-
22.00
23.00
-
-
0.80
73.0
-
-
0.57
52.6
-
-
-
-
23.00
24.00
-
-
0.79
72.1
-
-
0.56
51.8
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
W.3A
 
W.3A
W.3A
แม่น้ำวัง (WANG RIVER)

 ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
แม่น้ำยม (YOM RIVER)
แพร่ (Phrae)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
NEW วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
Y.20
บ้านห้วยสัก อ.สอง
Y.1C
บ้านน้ำโค้ง
อ.เมือง
Y.20
บ้านห้วยสัก อ.สอง
Y.1C
บ้านน้ำโค้ง
อ.เมือง
Y.20
บ้านห้วยสัก อ.สอง
Y.1C
บ้านน้ำโค้ง
อ.เมือง
ระดับ 12.00
(ม.)
ปริมาณ 3100
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 8.20 (ม.)
ปริมาณ 1000
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 12.00
(ม.)
ปริมาณ 3100
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 8.20(ม.)
ปริมาณ 1000
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 12.00
(ม.)
ปริมาณ 3100
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 8.20 (ม.)
ปริมาณ 1000
(ลบ.ม./วิ)
01.00
2.66
97.9
2.30
165.0
2.39
80.38
1.93
128.0
2.18
67.3
1.66
101.2
01.00
02.00
2.65
97.2
2.28
163.0
2.38
79.76
1.92
127.0
2.18
67.3
1.65
100.2
02.00
03.00
2.63
95.9
2.26
161.0
2.37
79.14
1.91
126.0
2.18
67.3
1.64
99.3
03.00
04.00
2.62
95.3
2.24
159.0
2.36
78.52
1.90
125.4
2.18
67.3
1.63
98.3
04.00
05.00
2.61
94.6
2.23
158.0
2.35
77.90
1.89
124.0
2.18
67.3
1.62
97.4
05.00
06.00
2.60
94.0
2.22
157.0
2.35
77.90
1.88
123.0
2.18
67.3
1.62
97.4
06.00
07.00
2.59
93.3
2.20
155.0
2.34
77.2
1.86
121.0
2.17
66.7
1.60
95.5
07.00
08.00
2.58
92.7
2.18
153.0
2.33
76.6
1.85
120.0
2.16
66.1
1.59
94.5
08.00
09.00
2.57
92.0
2.15
150.0
2.32
76.0
1.84
119.0
2.15
65.5
1.58
93.6
09.00
10.00
2.56
91.4
2.14
149.0
2.31
75.4
1.83
118.0
2.15
65.5
1.57
92.6
10.00
11.00
2.55
90.7
2.12
147.0
2.30
74.8
1.82
117.0
2.15
65.5
1.56
91.7
11.00
12.00
2.54
90.1
2.11
146.0
2.29
74.1
1.81
116.0
2.15
65.5
1.55
90.7
12.00
13.00
2.52
88.8
2.09
144.0
2.29
74.1
1.80
115.0
2.14
64.9
1.55
90.7
13.00
14.00
2.50
87.5
2.08
143.0
2.29
74.1
1.79
114.0
2.14
64.9
1.54
89.8
14.00
15.00
2.50
87.5
2.07
142.0
2.29
74.1
1.78
113.0
2.14
64.9
1.53
88.8
15.00
16.00
2.49
86.8
2.06
141.0
2.28
73.5
1.77
112.0
2.13
64.3
1.51
86.9
16.00
17.00
2.48
86.2
2.05
140.0
2.27
72.9
1.76
111.0
2.12
63.6
1.50
86.0
17.00
18.00
2.47
85.5
2.04
139.0
2.26
72.3
1.74
109.0
2.11
63.0
1.49
85.1
18.00
19.00
2.46
84.9
2.03
138.0
2.25
71.7
1.73
108.0
-
-
-
-
19.00
20.00
2.45
84.2
2.02
137.0
2.24
71.0
1.72
107.0
-
-
-
-
20.00
21.00
2.44
83.6
2.00
135.0
2.23
70.4
1.72
107.0
-
-
-
-
21.00
22.00
2.42
82.3
1.98
133.0
2.22
69.8
1.70
105.0
-
-
-
-
22.00
23.00
2.41
81.6
1.97
132.0
2.21
69.2
1.68
103.1
-
-
-
-
23.00
24.00
2.40
81.0
1.95
130.0
2.20
68.6
1.67
102.1
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
Y.20
Y.1C
Y.20
Y.1C
Y.20
Y.1C
แม่น้ำยม (YOM RIVER)

 

เวลา
TIME
24
ชม.
แม่น้ำยม (YOM RIVER)
แพร่ (Phrae)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
NEW วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
 

Y.37

อ.วังชิ้น

 

Y.37

อ.วังชิ้น

 

Y.37

อ.วังชิ้น

ระดับ
(ม.)
ปริมาณ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 11.00 (ม.)
ปริมาณ 1500
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ
(ม.)
ปริมาณ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 11.00 (ม.)
ปริมาณ 1500
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ
(ม.)
ปริมาณ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 11.00 (ม.)
ปริมาณ 1500
(ลบ.ม./วิ)
01.00
-
-
4.79
281.1
-
-
4.42
234.5
-
-
3.88
170.4
01.00
02.00
-
-
4.77
278.5
-
-
4.38
229.5
-
-
3.85
166.9
02.00
03.00
-
-
4.75
275.9
-
-
4.35
225.7
-
-
3.83
164.6
03.00
04.00
-
-
4.74
274.6
-
-
4.32
222.0
-
-
3.81
162.3
04.00
05.00
-
-
4.72
272.0
-
-
4.27
216.0
-
-
3.79
160.0
05.00
06.00
-
-
4.68
267.0
-
-
4.23
211.2
-
-
3.85
166.9
06.00
07.00
-
-
4.66
264.5
-
-
4.20
207.6
-
-
3.81
162.4
07.00
08.00
-
-
4.64
262.6
-
-
4.18
205.2
-
-
3.77
157.8
08.00
09.00
-
-
4.63
260.7
-
-
4.15
201.6
-
-
3.74
154.3
09.00
10.00
-
-
4.61
258.2
-
-
4.13
199.2
-
-
3.72
152.0
10.00
11.00
-
-
4.58
254.5
-
-
4.11
196.8
-
-
3.70
149.8
11.00
12.00
-
-
4.56
252.0
-
-
4.09
194.5
-
-
3.68
147.6
12.00
13.00
-
-
4.53
248.2
-
-
4.08
193.4
-
-
3.66
145.4
13.00
14.00
-
-
4.51
245.7
-
-
4.07
192.2
-
-
3.64
143.2
14.00
15.00
-
-
4.50
244.5
-
-
4.05
189.9
-
-
3.62
141.0
15.00
16.00
-
-
4.51
245.7
-
-
4.03
187.6
-
-
3.61
139.9
16.00
17.00
-
-
4.52
247.0
-
-
4.02
186.5
-
-
3.60
138.8
17.00
18.00
-
-
4.53
248.2
-
-
4.00
184.2
-
-
3.57
135.5
18.00
19.00
-
-
4.54
249.5
-
-
3.97
180.7
-
-
-
-
19.00
20.00
-
-
4.53
248.2
-
-
3.96
179.6
-
-
-
-
20.00
21.00
-
-
4.52
247.0
-
-
3.94
177.3
-
-
-
-
21.00
22.00
-
-
4.50
244.5
-
-
3.92
175.0
-
-
-
-
22.00
23.00
-
-
4.47
240.7
-
-
3.91
173.8
-
-
-
-
23.00
24.00
-
-
4.44
237.0
-
-
3.89
171.5
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
Y.37
 
Y.37
Y.37
แม่น้ำยม (YOM RIVER)

 ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
แม่น้ำน่าน (NAN RIVER)
น่าน (NAN)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
NEW วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
N.64
บ้านผาขวาง อ.เมือง
N.1
สำนักงาน
ป่าไม้เขต
อ.เมือง
N.64
บ้านผาขวาง อ.เมือง
N.1
สำนักงาน
ป่าไม้เขต
อ.เมือง
N.64
บ้านผาขวาง อ.เมือง
N.1
สำนักงาน
ป่าไม้เขต
อ.เมือง
ระดับ 9.50
(ม.)
ปริมาณ 1060
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 7.00 (ม.)
ปริมาณ 1265
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 9.50
(ม.)
ปริมาณ 1060
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 7.00 (ม.)
ปริมาณ 1265
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 9.50
(ม.)
ปริมาณ 1060
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 7.00 (ม.)
ปริมาณ 1265
(ลบ.ม./วิ)
01.00
2.62
219.0
2.39
284.7
2.36
193.0
2.13
250.9
2.16
173.0
1.87
217.1
01.00
02.00
2.61
218.0
2.38
283.4
2.35
192.0
2.12
249.6
2.18
175.0
1.86
215.8
02.00
03.00
2.58
215.0
2.36
280.8
2.35
192.0
2.10
247.0
2.20
177.0
1.85
214.5
03.00
04.00
2.57
214.0
2.34
278.2
2.33
190.0
2.08
244.4
2.22
179.0
1.84
213.2
04.00
05.00
2.56
213.0
2.33
276.9
2.31
188.0
2.06
241.8
2.24
181.0
1.84
213.2
05.00
06.00
2.55
212.0
2.32
275.6
2.29
186.0
2.05
240.5
2.25
182.0
1.83
211.9
06.00
07.00
2.53
210.0
2.30
273.0
2.28
185.0
2.04
239.2
2.24
181.0
1.83
211.9
07.00
08.00
2.52
209.0
2.29
271.7
2.28
185.0
2.03
237.9
2.22
179.0
1.82
210.6
08.00
09.00
2.51
208.0
2.28
270.4
2.27
184.0
2.01
235.3
2.21
178.0
1.82
210.6
09.00
10.00
2.50
207.0
2.27
269.1
2.27
184.0
2.00
234.0
2.21
178.0
1.82
210.6
10.00
11.00
2.49
206.0
2.26
267.8
2.25
182.0
1.99
232.7
2.19
176.0
1.82
210.6
11.00
12.00
2.49
206.0
2.25
266.5
2.25
182.0
1.98
231.4
2.18
175.0
1.81
209.3
12.00
13.00
2.48
205.0
2.24
265.2
2.23
180.0
1.98
231.4
2.18
175.0
1.81
209.3
13.00
14.00
2.48
205.0
2.23
263.9
2.23
180.0
1.97
230.1
2.17
174.0
1.80
208.0
14.00
15.00
2.47
204.0
2.22
262.6
2.22
179.0
1.95
227.5
2.16
173.0
1.79
206.8
15.00
16.00
2.47
204.0
2.21
261.3
2.20
177.0
1.95
227.5
2.15
172.0
1.79
206.8
16.00
17.00
2.46
203.0
2.20
260.0
2.18
175.0
1.94
226.2-
2.14
171.0
1.79
206.8
17.00
18.00
2.45
202.0
2.19
258.7
2.15
172.0
1.93
224.9
2.14
171.0
1.78
205.6
18.00
19.00
2.44
201.0
2.18
257.4
2.13
170.0
1.92
223.6
-
-
-
-
19.00
20.00
2.42
199.0
2.18
257.4
2.13
170.0
1.91
222.3
-
-
-
-
20.00
21.00
2.40
197.0
2.17
256.1
2.13
170.0
1.91
222.3
-
-
-
-
21.00
22.00
2.40
197.0
2.17
256.1
2.13
170.0
1.90
221.0
-
-
-
-
22.00
23.00
2.38
195.0
2.16
254.8
2.14
170.0
1.89
219.7
-
-
-
-
23.00
24.00
2.37
194.0
2.14
252.2
2.15
172.0
1.88
218.4
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
N.64
N.1
N.64
N.1
N.64
N.1
แม่น้ำน่าน ( NAN RIVER)

ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
แม่น้ำน่าน (NAN RIVER)
น่าน (NAN)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
NEW วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
 
N.13A
อ.เวียงสา
N.13A
อ.เวียงสา
 
N.13A
อ.เวียงสา
   
ระดับ 6.50
(ม.)
ปริมาณ 1506
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 6.50
(ม.)
ปริมาณ 1506
(ลบ.ม./วิ)
   
ระดับ 6.50
(ม.)
ปริมาณ 1506
(ลบ.ม./วิ)
01.00
-
-
3.27
568.5
-
-
2.96
494.2
-
-
2.67
430.4
01.00
02.00
-
-
3.26
566.0
-
-
2.95
492.0
-
-
2.66
428.2
02.00
03.00
-
-
3.25
563.5
-
-
2.94
489.8
-
-
2.65
426.0
03.00
04.00
-
-
3.24
561.0
-
-
2.92
485.4
-
-
2.64
423.8
04.00
05.00
-
-
3.23
558.5
-
-
2.91
483.2
-
-
2.64
423.8
05.00
06.00
-
-
3.22
556.0
-
-
2.90
481.0
-
-
2.64
423.8
06.00
07.00
-
-
3.20
551.0
-
-
2.89
478.8
-
-
2.64
423.8
07.00
08.00
-
-
3.18
546.2
-
-
2.88
476.6
-
-
2.64
423.8
08.00
09.00
-
-
3.16
541.4
-
-
2.86
472.2
-
-
2.64
423.8
09.00
10.00
-
-
3.14
536.6
-
-
2.85
470.0
-
-
2.63
421.6
10.00
11.00
-
-
3.11
529.4
-
-
2.84
467.8
-
-
2.62
419.4
11.00
12.00
-
-
3.09
524.6
-
-
2.83
465.6
-
-
2.61
417.2
12.00
13.00
-
-
3.08
522.2
-
-
2.82
463.4
-
-
2.61
417.2
13.00
14.00
-
-
3.07
519.8
-
-
2.81
461.2
-
-
2.60
415.0
14.00
15.00
-
-
3.05
515.0
-
-
2.80
459.0
-
-
2.59
412.9
15.00
16.00
-
-
3.04
512.6
-
-
2.79
456.8
-
-
2.58
410.8
16.00
17.00
-
-
3.03
510.2
-
-
2.78
454.6
-
-
2.57
408.7
17.00
18.00
-
-
3.03
510.2
-
-
2.75
448.0
-
-
2.57
408.7
18.00
19.00
-
-
3.02
507.8
-
-
2.74
445.8
-
-
-
-
19.00
20.00
-
-
3.01
505.4
-
-
2.73
443.6
-
-
-
-
20.00
21.00
-
-
3.00
503.0
-
-
2.72
441.4
-
-
-
-
21.00
22.00
-
-
2.99
500.8
-
-
2.71
439.2
-
-
-
-
22.00
23.00
-
-
2.98
498.6
-
-
2.70
437.0
-
-
-
-
23.00
24.00
-
-
2.97
496.4
-
-
2.69
434.8
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
N.13A
แม่น้ำน่าน ( NAN RIVER)


ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

 

เวลา
TIME
24
ชม.
แม่น้ำน่าน (NAN RIVER)
น่าน (NAN)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
NEW วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
 
N.49
อ.ปัว
N.49
อ.ปัว
 
N.49
อ.ปัว
   
ระดับ 4.50
(ม.)
ปริมาณ 490
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.50
(ม.)
ปริมาณ 490
(ลบ.ม./วิ)
   
ระดับ 4.50
(ม.)
ปริมาณ 490
(ลบ.ม./วิ)
01.00
-
-
1.76
31.2
-
-
1.72
28.0
-
-
1.73
28.8
01.00
02.00
-
-
1.76
31.2
-
-
1.72
28.0
-
-
1.73
28.8
02.00
03.00
-
-
1.76
31.2
-
-
1.72
28.0
-
-
1.73
28.8
03.00
04.00
-
-
1.76
31.2
-
-
1.72
28.0
-
-
1.73
28.8
04.00
05.00
-
-
1.76
31.2
-
-
1.72
28.0
-
-
1.73
28.8
05.00
06.00
-
-
1.76
31.2
-
-
1.72
28.0
-
-
1.73
28.8
06.00
07.00
-
-
1.76
31.2
-
-
1.72
28.0
-
-
1.73
28.8
07.00
08.00
-
-
1.75
30.4
-
-
1.72
28.0
-
-
1.72
28.0
08.00
09.00
-
-
1.75
30.4
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
09.00
10.00
-
-
1.74
29.6
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
10.00
11.00
-
-
1.74
29.6
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
11.00
12.00
-
-
1.74
29.6
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
12.00
13.00
-
-
1.74
29.6
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
13.00
14.00
-
-
1.74
29.6
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
14.00
15.00
-
-
1.73
28.8
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
15.00
16.00
-
-
1.73
28.8
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
16.00
17.00
-
-
1.73
28.8
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
17.00
18.00
-
-
1.73
28.8
-
-
1.72
28.0
-
-
1.71
27.2
18.00
19.00
-
-
1.73
28.8
-
-
1.73
28.8
-
-
-
-
19.00
20.00
-
-
1.73
28.8
-
-
1.73
28.8
-
-
-
-
20.00
21.00
-
-
1.73
28.8
-
-
1.73
28.8
-
-
-
-
21.00
22.00
-
-
1.73
28.8
-
-
1.73
28.8
-
-
-
-
22.00
23.00
-
-
1.72
28.8
-
-
1.73
28.8
-
-
-
-
23.00
24.00
-
-
1.72
28.8
-
-
1.73
28.8
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
แม่น้ำน่าน ( NAN RIVER)

 

 ลุ่มน้ำปิง | น้ำแม่วาง | น้ำแม่กวง | น้ำแม่ทา | น้ำแม่ลี้ | แม่น้ำวัง | แม่น้ำยม | แม่น้ำน่าน | น้ำแม่ลาว

เวลา
TIME
24
ชม.
น้ำแม่ลาว (MAELAO RIVER)
เชียงราย (CHIANG RAI)
เวลา
TIME
24
ชม.
วันที่ 3 กันยายน 2559
วันที่ 4 กันยายน 2559
NEW วันที่ 5 กันยายน 2559
G.10
บ้านหน่องผำ อ.แม่สรวย
G.8
บ้านต้นยาง
อ.แม่ลาว
G.10
บ้านหน่องผำ อ.แม่สรวย
G.8
บ้านต้นยาง
อ.แม่ลาว
G.10
บ้านหน่องผำ อ.แม่สรวย
G.8
บ้านต้นยาง
อ.แม่ลาว
ระดับ 3.50
(ม.)
ปริมาณ 260
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.00(ม.)
ปริมาณ 310
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.50
(ม.)
ปริมาณ 260
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.00(ม.)
ปริมาณ 310
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 3.50
(ม.)
ปริมาณ 260
(ลบ.ม./วิ)
ระดับ 4.00(ม.)
ปริมาณ 310
(ลบ.ม./วิ)
01.00
0.54
27.8
0.61
14.8
0.42
23.2
0.43
10.2
0.40
22.5
0.28
7.10
01.00
02.00
0.54
27.8
0.59
14.2
0.42
23.2
0.41
9.75
0.40
22.5
0.28
7.10
02.00
03.00
0.54
27.8
0.57
13.7
0.41
22.8
0.40
9.50
0.39
22.1
0.27
6.90
03.00
04.00
0.54
27.8
0.56
13.5
0.41
22.8
0.39
9.30
0.38
21.8
0.27
6.90
04.00
05.00
0.54
27.8
0.55
13.5
0.40
22.5
0.37
8.90
0.37
24.4
0.26
6.70
05.00
06.00
0.54
27.8
0.54
13.0
0.40
22.5
0.36
8.70
0.36
21.1
0.26
6.70
06.00
07.00
0.54
27.8
0.53
12.7
0.41
21.8
0.33
8.10
0.36
21.1
0.26
6.70
07.00
08.00
0.53
27.4
0.51
12.2
0.43
23.6
0.33
8.10
0.36
21.1
0.26
6.70
08.00
09.00
0.52
27.0
0.50
12.0
0.45
24.3
0.32
7.90
0.34
20.4
0.26
6.70
09.00
10.00
0.52
27.0
0.49
11.7
0.45
24.3
0.32
7.90
0.34
20.4
0.27
6.90
10.00
11.00
0.51
26.6
0.48
11.5
0.45
24.3
0.32
7.90
0.34
20.4
0.27
6.90
11.00
12.00
0.51
26.6
0.48
11.5
0.46
24.7
0.31
7.70
0.33
20.0
0.27
6.90
12.00
13.00
0.50
26.2
0.47
11.2
0.46
24.7
0.30
7.50
0.33
20.0
0.27
6.90
13.00
14.00
0.50
26.2
0.47
11.2
0.46
24.7
0.30
7.50
0.34
20.4
0.27
6.90
14.00
15.00
0.49
25.9
0.46
11.0
0.45
24.3
0.30
7.50
0.44
24.0
0.26
6.70
15.00
16.00
0.49
25.9
0.45
10.7
0.44
24.0
0.30
7.30
0.51
26.6
0.26
6.70
16.00
17.00
0.48
25.5
0.45
10.7
0.44
24.0
0.29
7.30
0.54
27.7
0.26
6.70
17.00
18.00
0.47
25.1
0.45
10.7
0.43
23.6
0.29
7.30
-
-
0.26
6.70
18.00
19.00
0.46
24.8
0.45
10.7
0.43
23.6
0.28
7.10
-
-
-
-
19.00
20.00
0.45
24.4
0.45
10.7
0.42
23.2
0.28
7.10
-
-
-
-
20.00
21.00
0.44
24.0
0.45
10.7
0.42
23.2
0.28
7.10
-
-
-
-
21.00
22.00
0.43
23.6
0.45
10.7
0.42
23.2
0.28
7.10
-
-
-
-
22.00
23.00
0.43
23.6
0.45
10.7
0.41
22.8
0.28
7.10
-
-
-
-
23.00
24.00
0.42
23.2
0.44
10.5
0.41
22.8
0.28
7.10
-
-
-
-
24.00
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
level
( m.)
discharge
(m3 /sec)
 
G.10
G.8
G.10
G.8
G.10
G.8
น้ำแม่ลาว (MAELAO RIVER)


  

HOME