เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  ปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 490 (ลบ.ม/วิ)
01 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.35 26.00
01 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.35 26.00
01 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.34 25.00
01 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.32 23.00
02 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.11 8.60
02 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.11 8.60
02 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.11 8.60
02 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.11 8.60
03 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.30 21.00
03 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.30 21.00
04 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.24 16.80
04 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.24 16.80
05 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.15 11.00
05 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.15 11.00
05 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.15 11.00
05 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.15 11.00
06 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.28 19.60
06 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.28 19.60
06 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.28 19.60
06 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.28 19.60
07 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.15 11.00
07 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.15 11.00
07 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.15 11.00
07 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.15 11.00
08 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.25 17.50
08 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.25 17.50
08 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.25 17.50
08 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.24 16.80
09 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.02 4.80
09 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.02 4.80
09 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.03 5.20
09 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.04 5.60
10 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.49 47.50
10 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.49 47.50
11 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.50 49.00
11 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.50 49.00
12 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.35 27.50
12 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.32 23.60
12 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.29 20.30
12 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.27 18.90
13 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.40 34.00
13 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.37 30.10
13 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.37 30.10
13 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.32 23.60
14 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.20 14.00
14 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.19 13.40
14 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.25 17.50
14 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.37 30.10
15 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.35 27.50
15 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.27 18.90
15 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.20 14.00
15 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.16 11.60
16 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.26 17.20
16 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.25 16.25
16 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.24 15.30
16 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.24 15.30
17 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.52 43.00
17 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.51 42.00
18 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.37 28.00
18 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.35 26.00
19 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.46 37.00
19 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.49 40.00
19 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.51 42.00
19 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.51 42.00
20 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.30 21.00
20 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.26 17.20
20 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.24 15.30
20 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.24 15.30
21 มีนาคม 2561 06.00 น. 1.24 15.30
21 มีนาคม 2561 09.00 น. 1.26 17.20
21 มีนาคม 2561 12.00 น. 1.29 20.05
21 มีนาคม 2561 15.00 น. 1.30 21.00