ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2561
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 0.23 1.56 0.19 1.42 0.31 1.84 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 0.25 1.63 0.25 1.63 0.34 1.96 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 0.24 1.59 0.32 1.88 0.32 1.88 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 0.22 1.52 0.32 1.88 0.32 1.88 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 0.22 1.52 0.33 1.92 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 0.21 1.49 0.26 1.66 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 0.20 1.45 0.25 1.63 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 0.19 1.42 0.28 1.73 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)