ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2561
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 104 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 104 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 104 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 2.23 32.07 2.32 34.00 2.47 37.45 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 2.24 32.28 3.40 64.50 2.38 35.38 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 2.31 33.79 3.72 76.40 2.31 33.79 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 2.38 35.38 3.76 77.98 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 2.34 34.46 3.67 74.48 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 2.34 34.46 3.36 63.10 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 2.31 33.79 2.97 50.70 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 2.28 33.14 2.65 41.85 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)