ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2561
P.4A น้ำแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ P.4A น้ำแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ P.4A น้ำแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 360 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.80 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 360 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.80 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 360 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.80 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 1.69 62.30 2.47 199.00 2.88 285.00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 -0.28 1.33 2.01 89.20 -0.40 1.14 2.50 224.50 -0.01 1.76 3.00 298.05 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 2.21 117.00 2.54 251.00 2.94 291.15 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 2.25 124.00 2.55 252.00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 2.23 120.50 2.50 224.50 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 2.33 138.00 2.33 138.00 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 2.45 182.00 2.25 124.00 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 2.47 199.00 2.54 251.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)