ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 NEW วันที่16 สิงหาคม 2561
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.65 12.48 1.36 27.20 -0.67 11.86 1.31 21.20 -0.66 12.17 1.30 20.00 1:00
2:00 -0.64 12.79 1.36 27.20 -0.67 11.86 1.31 21.20 -0.66 12.17 1.30 20.00 2:00
3:00 -0.64 12.79 1.36 27.20 -0.67 11.86 1.31 21.20 -0.65 12.48 1.30 20.00 3:00
4:00 -0.63 13.10 1.36 27.20 -0.67 11.86 1.31 21.20 -0.64 12.79 1.30 20.00 4:00
5:00 -0.63 13.10 1.36 27.20 -0.67 11.86 1.31 21.20 -0.63 13.10 1.30 20.00 5:00
6:00 -0.62 13.51 1.35 26.00 -0.67 11.86 1.31 21.20 -0.61 13.92 1.31 21.20 6:00
7:00 -0.62 13.51 1.34 24.80 -0.68 11.55 1.31 21.20 -0.60 14.33 1.31 21.20 7:00
8:00 -0.63 13.10 1.34 24.80 -0.68 11.55 1.31 21.20 -0.60 14.33 1.31 21.20 8:00
9:00 -0.63 13.10 1.33 23.60 -0.68 11.55 1.30 20.00 -0.59 14.74 1.31 21.20 9:00
10:00 -0.63 13.10 1.33 23.60 -0.68 11.55 1.30 20.00 -0.59 14.74 1.32 22.40 10:00
11:00 -0.64 12.79 1.33 23.60 -0.69 11.24 1.30 20.00 -0.60 14.33 1.32 22.40 11:00
12:00 -0.64 12.79 1.33 23.60 -0.69 11.24 1.30 20.00 -0.60 14.33 1.33 23.60 12:00
13:00 -0.65 12.48 1.33 23.60 -0.69 11.24 1.30 20.00 -0.60 14.33 1.33 23.60 13:00
14:00 -0.65 12.48 1.32 22.40 -0.69 11.24 1.29 181.20 -0.61 13.92 1.33 23.60 14:00
15:00 -0.66 12.17 1.31 21.20 -0.69 11.24 1.29 19.00 -0.61 13.92 1.33 23.60 15:00
16:00 -0.65 12.48 1.31 21.20 -0.69 11.24 1.29 19.00 -0.62 13.51 1.34 24.80 16:00
17:00 -0.65 12.48 1.32 22.40 -0.69 11.24 1.29 19.00 -0.62 13.51 1.34 24.80 17:00
18:00 -0.65 12.48 1.32 22.40 -0.69 11.24 1.29 19.00 -0.62 13.51 1.34 24.80 18:00
19:00 -0.65 12.48 1.31 21.20 -0.69 11.24 1.29 19.00 19:00
20:00 12.48 20.00 -0.68 11.55 1.29 19.00 20:00
21:00 -0.66 12.17 1.31 21.20 -0.68 11.55 1.29 19.00 21:00
22:00 -0.66 12.17 1.30 20.00 -0.67 11.86 1.29 19.00 22:00
23:00 -0.66 12.17 1.31 21.20 -0.66 12.17 1.29 19.00 23:00
24:00 -0.66 12.17 1.31 21.20 -0.66 12.17 1.29 19.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)