ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 NEWS วันที่25 มิถุนายน 2560
P.67 แม่น้ำปิง สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่น้ำปิง สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่น้ำปิง สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.92 1.05 1.17 8.96 -0.93 1.00 1.18 6.00 1:00
2:00 -0.92 1.05 1.17 8.96 -0.93 1.00 1.17 6.00 2:00
3:00 -0.92 1.05 1.16 9.70 -0.93 1.00 1.17 5.76 3:00
4:00 -0.91 1.10 1.16 9.70 -0.94 0.96 1.16 5.76 4:00
5:00 -0.91 1.10 1.16 9.70 -0.94 0.96 1.16 5.76 5:00
6:00 -0.90 1.15 1.15 10.4 -0.94 0.96 1.15 5.52 6:00
7:00 -0.90 1.15 1.15 10.4 1.15 5.52 7:00
8:00 -0.90 1.15 1.15 9.70 1.15 5.28 8:00
9:00 -0.90 1.15 1.15 9.70 1.15 5.04 9:00
10:00 -0.90 1.15 1.16 8.96 1.15 4.80 10:00
11:00 -0.90 1.15 1.16 8.96 1.15 4.80 11:00
12:00 -0.90 1.15 1.16 8.22 1.15 4.80 12:00
13:00 -0.91 1.10 1.17 8.22 1.16 4.80 13:00
14:00 -0.91 1.10 1.19 8.22 1.16 5.04 14:00
15:00 -0.91 1.10 1.21 8.22 1.16 5.28 15:00
16:00 -0.91 1.10 1.21 7.48 1.16 5.52 16:00
17:00 -0.91 1.10 1.20 7.48 17:00
18:00 -0.92 1.05 1.20 7.48 18:00
19:00 -0.92 1.05 1.20 7.48 19:00
20:00 -0.92 1.05 1.19 6.74 20:00
21:00 -0.92 1.05 1.19 6.74 21:00
22:00 -0.92 1.05 1.19 674 22:00
23:00 -0.93 1.00 1.18 6.74 23:00
24:00 -0.93 1.00 1.18 6.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)