ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
19.53
15.28
0.10
41.50
1.96
0.10
*
6.00
12.50
0.44
1.00
14.12
0.20
7.12
0.22
0.35
0.40
14.20
0.20
0.35
0.80
2.60
0.08
14.20
6.00
3.50
3.20
14.02
20.60
1.55