ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
19.20
18.55
24.80
19.40
2.71
2.64
45.80
46.90
6.30
6.30
6.80
6.51
*
*
17.82
17.82
7.70
8.90
0.44
0.44
4.00
4.00
7.38
7.05
6.61
6.61
16.28
15.63
0.49
0.49
1.45
1.45
0.55
0.55
36.68
35.83
31.30
29.95
5.03
4.81
0.60
0.60
0.46
0.44
2.34
2.34
17.75
15.55
27.50
25.00
38.80
35.60
54.30
52.40
34.50
31.80
44.09
42.63
41.40
41.40