ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 22 กันยายน 2560
45.50
35.20
66.80
54.40
8.13
8.83
85.60
83.80
10.00
10.75
8.86
9.60
*

Warning: Invalid
22.20
27.00
20.50
17.80
10.02
7.36
18.00
17.00
13.00
16.50
17.64
13.87
32.25
25.75
0.22
0.22
1.80
1.66
1.10
1.01
51.05
52.63
40.75
25.90
9.88
9.56
1.06
1.03
10.85
0.75
22.30
251.75
151.20
86.00
157.25
137.00
143.00
302.60
238.90
127.75
131.20
135.65
133.55
231.80
226.20