ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
47.1
49.7
100.0
85.7
7.09
11.9
109.4
78.6
5.90
6.50
1.28
4.00
*
*
16.4
16.4
1.35
0.75
22.9
17.1
17.0
14.0
9.50
18.0
6.61
7.50
16.3
17.3
0.06
0.06
1.45
1.45
1.01
1.01
159.0
47.40
293.7
182.25
16.0
45.5
53.03
56.06
85.0
78.0
5.50
*
104.0
140.0
207.0
164.0
520.4
232.6
712.0
543.2
320.5
250.6
396.0
325.5
990.5
886.1