ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
0.76
0.74
-0.15
-0.24
1.03
1.02
1.48
1.49
0.94
0.94
0.68
0.65
2.30
2.10
1.00
1.00
1.46
1.52
1.10
1.10
0.90
0.90
1.77
1.76
-0.40
-0.40
1.45
1.43
0.03
0.03
0.55
0.55
0.26
0.26
0.84
0.82
1.24
1.21
0.33
0.31
0.80
0.80
-0.33
-0.34
0.10
0.10
0.05
0.01
1.55
1.50
0.96
0.92
2.66
2.64
1.05
1.02
0.43
0.41
0.56
0.56