ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
1.43
1.48
0.75
0.60
1.36
1.75
1.91
1.69
0.92
0.95
0.28
0.36
2.54
2.04
1.00
1.00
2.35
2.25
2.60
2.30
0.95
0.80
1.83
2.00
-0.40
-0.34
1.45
1.48
-0.20
-0.20
0.55
0.55
0.38
0.38
2.55
1.58
3.91
2.78
1.20
1.75
2.23
2.26
1.11
1.04
0.28
*
1.10
1.40
4.17
3.72
5.06
2.88
7.80
6.65
3.45
2.88
3.40
2.95
5.05
4.69