ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2561
0.71
0.74
-0.70
-0.65
0.48
0.45
1.30
1.24
0.58
0.56
0.03
0.03
0.52
0.04
0.09
0.09
1.54
1.46
1.15
1.15
0.50
0.43
1.91
1.90
-0.80
-0.80
1.08
1.03
-0.10
-0.10
0.35
0.34
0.19
0.19
0.06
0.04
-0.22
-0.25
-0.35
-0.35
0.96
0.96
-0.06
-0.31
-0.29
-0.33
-0.16
-0.18
0.74
0.71
0.22
0.19
2.25
2.21
0.68
0.67
-0.22
-0.22
-0.40
-0.40