ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 19 มกราคม 2561
0.36
0.38
-0.98
-0.98
0.63
0.65
1.26
1.33
0.72
0.72
0.35
0.35
2.56
2.48
0.30
0.30
1.53
1.48
1.10
1.10
0.53
0.51
1.60
1.60
-0.44
-0.44
1.23
1.23
-0.10
-0.10
0.40
0.42
0.21
0.21
0.40
0.38
-0.13
-0.13
-0.10
-0.09
0.95
1.30
-0.38
-0.39
-0.13
-0.15
-0.16
-0.23
0.93
0.92
0.41
0.41
2.05
2.02
0.76
0.76
0.08
0.06
0.10
0.10