ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 29 เมษายน 2560
0.57
-0.77
0.37
1.18
0.60
-0.20
0.38
0.20
1.14
1.00
0.43
1.72
-1.65
1.09
-0.24
0.30
0.20
-0.22
-0.45
-0.36
1.43
0.13
-0.27
-0.35
0.70
0.40
2.04
0.76
-0.17
0.20