รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน

Download เอกสาร Excel
แผนที่การเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ำและน้ำฝนออนไลน์ 

รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน
วันที่  15 - 21 พฤษภาคม 2561
                                 
ลำดับ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ระดับตลิ่ง-ม. สภาพน้ำท่า (วันที่)เวลา 06:00 น. เฉลี่ย ร้อยละของความจุ แนวโน้ม
ที่ ปริมาณน้ำ-ลบม./วิ. พฤ อา
  15 16 17 18 19 20 21
1 P.67 ปิง สันทราย เชียงใหม่ 4.00 -0.38 -0.49 -0.66 -0.62 -0.60 -0.47 -0.52 -0.53 2.9 ลดลง   -0.52
530 18.9 16.2 12.3 13.2 13.60 16.7 15.5 15.2   15.52
2 P.1 เมือง 3.70 1.40 1.35 1.25 1.31 1.33 1.34 1.33 1.33 #### ลดลง   1.33
490 * * * * * * * ####   *
3 P.103    วงแหวนรอบ 3 เมือง 9.00 1.58 1.40 1.18 1.24 1.40 1.44 1.40 1.38 2.1 ลดลง  
1200 34.2 27.0 15.1 19.0 27.0 28.6 27.0 25.4  
4 P.82 แม่วาง แม่วาง 3.80 0.62 0.59 0.57 0.69 0.62 0.62 0.61 0.62 1.3 ลดลง   0.61
150 1.96 1.74 1.62 2.52 1.96 1.96 1.88 1.95   1.88
5 P.84 4.00 0.10 0.08 0.08 0.07 0.10 0.07 0.08 0.08 0.2 เพิ่มขึ้น   0.08
70 0.14 0.12 0.12 0.11 0.14 0.11 0.12 0.12   0.12
6 P.81 น้ำกวง สันกำแพง 5.80 1.50 1.60 1.50 1.50 1.50 1.40 1.30 1.47 4.1 ลดลง   1.3
110 5.20 6.22 5.20 5.20 5.20 3.24 1.68 4.56   1.68
7 P.5 เมือง ลำพูน 5.00 2.38 2.36 2.32 2.25 2.29 2.22 2.21 2.29 10.9 ลดลง   2.21
140 17.10 16.70 15.9 14.5 15.3 13.9 13.7 15.3   13.7
8 P.76 ลี้ ลี้ 5.40 1.46 1.38 1.36 1.28 1.31 1.30 1.28 1.34 0.1 ลดลง   1.28
320 0.55 0.46 0.43 0.34 0.37 0.36 0.34 0.41   0.34
9 P.85 บ้านโฮ่ง 3.50 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 0.0 ทรงตัว   -1.3
260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0
10 P.77 น้ำทา แม่ทา 3.80 1.61 1.61 1.60 1.62 1.60 1.62 1.62 1.61 0.0 ทรงตัว   1.62
115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0
11 P.87 แม่ทา 4.75 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.45 0.45 0.5 เพิ่มขึ้น   0.45
165 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.70 0.75 0.74   0.75
12 W.10A วัง เมือง ลำปาง 6.60 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.2 ทรงตัว   0.96
570 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92   0.92
13 W.1C เมือง 5.20 -0.62 0.30 0.23 0.33 0.17 0.08 -0.27 0.03 0.8 ลดลง   -0.27
640 0.40 8.50 6.75 9.25 5.55 4.20 1.29 5.13   1.29
14 Y.20 ยม สอง แพร่ 12.00 1.34 1.15 1.10 1.57 1.83 1.38 1.22 1.37 0.7 ลดลง   1.22
3100 18.5 13.8 12.5 28.5 41.5 19.5 15.5 21.4   15.5
15 Y.1C เมือง 8.20 0.93 1.16 0.66 0.62 1.01 1.00 0.80 0.88 4.3 ลดลง   0.8
1000 45.7 67.0 24.7 21.9 52.9 52.0 35.0 42.7   35
16 N.64 น่าน เมือง น่าน 9.50 0.76 0.78 0.85 1.15 1.15 1.70 1.15 1.08 3.9 ลดลง   1.15
1060 12.6 13.54 18.3 43.8 43.8 110.5 43.8 40.9   43.75
17 N.1 เมือง 7.00 -0.05 -0.11 -0.08 0.85 0.35 1.09 0.54 0.37 3.2 ลดลง   0.54
1265 11.00 7.60 9.20 105.50 45.00 * 65.8 40.68   65.8
18 G.10 ลาว แม่สรวย เชียงราย 3.50 0.75 0.46 0.72 1.16 0.68 0.51 0.40 0.67 13.3 ลดลง   0.4
260 44.3 25.1 42.0 * 39.2 28.2 28.2 34.5   28.15
19 G.8 เมือง 4.00 0.28 0.30 0.35 0.70 0.73 0.45 0.28 0.44 4.3 ลดลง   0.28
310 9.60 10.00 11.00 20.00 20.9 13.3 9.60 13.48   9.6
20 I.17 อิง เมือง พะเยา 3.00 1.86 1.88 1.94 1.88 1.34 1.84 1.80 1.79 #### ลดลง   1.8
60 * * * * * * * ####   *
21 Sw.5A ปาย เมือง แม่ฮ่องสอน 5.00 -0.22 -0.25 -0.31 -0.34 -0.34 -0.28 -0.31 -0.29 1.9 ลดลง   -0.31
700 17.00 15.5 12.5 11.0 11.0 14.0 12.5 13.4   12.5
22 P.4A แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 5.80 -0.34 -0.34 -0.34 -0.70 -0.70 -0.70 -0.70 -0.11 0.3 ทรงตัว   -0.7
360 1.24 1.24 1.24 0.68 0.68 0.68 0.68 0.92   0.68
23 P.14A แม่แจ่ม ฮอด เชียงใหม่ 3.50 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.15 2.9 ทรงตัว   0.10
245 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00   6.00
24 P.20 น้ำปิง เชียงดาว เชียงใหม่ 2.50 0.36 0.30 0.25 0.30 0.28 0.25 0.23 0.28 0.7 ลดลง   0.23
255 2.04 1.80 1.63 1.80 1.73 1.63 1.56 1.74   1.555
25 P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 3.80 0.96 0.82 0.76 0.93 1.34 0.97 1.09 0.98 4.5 เพิ่มขึ้น   1.09
56 2.22 1.32 1.00 2.01 5.80 2.29 3.13 2.54   3.13
26 P.24A แม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ 2.60 0.38 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 2.7 ทรงตัว   0.34
54 1.68 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.47   1.44
27 P.56A น้ำแม่งัด พร้าว เชียงใหม่ 5.00 0.90 1.26 1.26 1.10 0.92 0.84 0.76 1.01 5.0 ลดลง   0.76
98 3.40 8.10 8.10 5.70 3.63 2.89 2.21 4.86   2.21
28 P.64 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 6.00 0.72 0.65 0.62 0.57 0.57 0.56 0.57 0.61 0.5 เพิ่มขึ้น   0.57
360 3.05 2.00 1.85 1.60 1.60 1.55 1.60 1.89   1.6
29 P.65 แม่แตง เวียงแหง เชียงใหม่ 5.00 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89 0.84 0.80 0.88 1.8 ลดลง   0.8
100 2.01 1.95 1.95 1.90 1.90 1.65 1.45 1.83   1.45
30 P.71A แม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 4.00 1.00 1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.80 0.88 1.2 ทรงตัว   0.8
104 1.76 1.76 1.36 1.16 0.97 0.97 0.97 1.28   0.97
31 P.73 ปิง จอมทอง เชียงใหม่ 4.20 2.86 2.50 2.30 2.04 2.26 2.90 2.26 2.45 0.9 ลดลง   2.26
1099 11.58 10.5 9.9 9.1 9.8 11.70 9.78 10.3   9.78
32 P.73A น้ำปิง จอมทอง เชียงใหม่ 6.80 1.60 1.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.86 1.9 ทรงตัว   0.5
1000 * * 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5   18.5
33 P.75 ปิง แม่แตง เชียงใหม่ 4.50 0.62 0.56 0.51 0.71 0.67 0.69 0.66 0.63 5.6 ลดลง   0.66
272 14.65 12.9 11.5 17.6 16.3 16.9 16.0 15.1   15.95
34 P.79 แม่กวง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 3.80 0.23 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.1 ทรงตัว   0.2
300 0.48 0.48 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42   0.4
35 P.80 แม่ลาย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 6.80 0.40 0.40 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.2 ทรงตัว   0.37
200 0.50 0.50 0.44 0.44 0.41 0.41 0.41 0.44   0.41
36 P.86 แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 4.20 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 0.9 ทรงตัว   -0.1
25.0 0.24 0.24 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23   0.22
37 P.90 น้ำปิง แม่แตง เชียงใหม่ 3.00 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.51 #### ทรงตัว   0.5
200 * * * * * * * ####   *
38 P.91 แม่ขอด พร้าว เชียงใหม่ 5.70 0.51 0.49 0.48 0.54 0.41 0.49 0.48 0.49   ลดลง   0.48
  1.08 0.94 0.88 1.32 0.46 0.94 0.88 0.93   0.88
39 P.92 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 6.70 0.30 0.25 0.23 0.20 0.20 0.20 0.15 0.22   ลดลง   0.15
  12.00 10.0 9.2 8.1 8.1 8.10 6.20 8.8   6.2
40 P.93 แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 2.50 0.40 0.30 0.25 0.70 0.75 1.00 0.77 0.60 9.0 ลดลง   0.77
26 1.17 0.87 0.72 2.74 3.04 4.73 3.16 2.35   3.16
41 W.3A น้ำวัง เถิน ลำปาง 4.80 0.38 0.17 0.01 -0.09 -0.17 -0.10 -0.12 0.01 2.8 ลดลง   -0.12
900 44.8 32.5 24.5 19.5 15.5 19.0 18.0 24.8   18
42 W.5A น้ำวัง เกาะคา ลำปาง 3.60 0.24 0.30 0.25 0.28 0.20 0.15 0.19 0.23   เพิ่มขึ้น   0.19
  * * * * * * * *   *
43 W.6A น้ำวัง สบปราบ ลำปาง 2.20 1.20 1.05 1.00 0.95 0.95 1.00 0.97 1.02   ลดลง   0.97
180 * * * * * * * *   *
44 W.16A วัง แจ้ห่ม ลำปาง 4.50 0.59 0.58 0.57 0.56 0.70 0.67 0.67 0.62 0.0 ทรงตัว   0.67
361 0.09 0.08 0.07 0.06 0.30 0.24 0.24 0.15   0.24
45 W.17 แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.50 -0.59 -0.61 -0.66 -0.54 -0.60 -0.66 -0.68 -0.62 0.1 ลดลง   -0.68
300 0.55 0.46 0.26 0.80 0.50 0.26 0.18 0.43   0.18
46 W.17A แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.60 0.55 0.54 0.54 0.54 0.57 0.51 0.45 0.53   ลดลง   0.45
163 * * * * * * * *   *
47 W.18A แม่ต๋ำ เกาะคา ลำปาง 6.00 0.08 0.06 0.05 -0.03 -0.03 -0.06 -0.04 0.00   เพิ่มขึ้น   -0.04
  * * * * * * * *   *
48 W.20 แม่ตุ๋ย เมือง ลำปาง 5.60 0.37 0.35 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.31 0.9 ลดลง   0.28
400 4.78 4.34 3.0 3.0 3.02 3.02 2.80 3.43   2.8
49 W.21 น้ำวัง เมือง ลำปาง 7.80 0.02 0.02 -0.10 0.09 -0.04 -0.08 -0.13 -0.03 0.4 ลดลง   -0.13
500 2.20 2.20 1.50 2.90 1.80 1.60 1.35 1.94   1.35
50 W.22 แม่จาง เกาะคา ลำปาง 3.50 -0.14 -0.09 -0.25 -0.12 -0.20 -0.20 -0.20 -0.17 0.1 ทรงตัว   -0.2
361 0.50 0.75 0.13 0.60 0.28 0.28 0.28 0.40   0.28
51 W.25 น้ำวัง วังเหนือ ลำปาง 4.00 0.28 0.18 0.08 0.75 0.45 0.23 0.17 0.31 0.6 ลดลง   0.17
800 4.52 3.6 2.84 11.10 6.40 4.07 3.56 5.16   3.56
52 W.26 ห้วยแม่ต๋า แจ้ห่ม ลำปาง 2.90 -0.38 -0.38 -0.38 -0.43 -0.43 -0.45 -0.45 -0.41 0.1 ทรงตัว   -0.45
207 0.21 0.21 0.21 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19   0.175
53 Y.13A น้ำงาว งาว ลำปาง 6.50 1.20 1.20 1.20 1.30 1.20 1.19 1.20 1.21 1.3 เพิ่มขึ้น   1.2
500 6.20 6.20 6.20 8.70 6.20 6.00 6.20 6.53   6.2
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 8.40                 0.0     -
50.0                   -
54 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา   2.42 2.33 2.36 3.00 2.87 2.74 2.64 2.62 * ลดลง   2.64
  0.00 0.00 0.00 2.00 0.70 0.00 0.00 0.39   0
55 Y.30 ห้วยโป่ง งาว ลำปาง 8.20 0.62 0.59 0.56 0.56 0.55 0.45 0.46 0.54 1.0 เพิ่มขึ้น   0.46
100 1.21 1.13 1.05 1.05 1.03 0.80 0.82 1.01   0.82
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00                       -
500                   -
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 10.20                       -
120                   -
57 Y.36 น้ำควร ปง พะเยา 8.80                       -
500                   -
59 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00                       -
300                   -
60 Y.43 น้ำยม ลอง แพร่                        
                       
61 Y.44 แม่ต้า ลอง แพร่                        
                       
62 Y.45 แม่คำมี ร้องกวาง แพร่                        
                       
63 Y.46 แม่สวด บ้านหลวง น่าน                        
                       
64 Y.47 น้ำยม ปง พะเยา                        
                       
65 Y.48 แม่งิม ปง พะเยา                        
                       
60 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 9.20                 0.0     -
500                   -
61 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 6.40                 0.0     -
398                   -
62 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน 10.00                 0.0     -
1400                   -
63 G.4 แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 4.00                 0.0     -
100                   -
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 6.90                 0.0     -
200                   -
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 6.00                 0.0     -
500                   -
66 I.6 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 8.70                 0.0     -
120                   -
67 I.14 น้ำอิง ขุนตาล เชียงราย 6.50                 0.0     -
400                   -
68 Kh.72 แม่คำ แม่จัน เชียงราย 3.60                 0.0     -
80.0                   -
69 Kh.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.70                 0.0     -
70.0                   -
56 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00 0.96 0.89 0.85 2.18 1.46 1.15 1.01 1.21 0.4 ลดลง 1.01
3000 5.20 3.85 3.25 47.10 18.95 9.83 6.26 13.5 6.26
57 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 4.00 1.94 1.93 1.92 1.92 1.96 1.95 1.94 1.94 0.9 ลดลง 1.94
300 2.75 2.50 2.37 2.37 3.25 3.00 2.75 2.71 2.75
58 Y.37 น้ำยม วังชิ้น แพร่ 11.00 2.53 2.57 2.48 2.42 2.40 2.48 2.65 2.50 2.7 เพิ่มขึ้น 2.65
1500 42.0 45.8 37.8 33.0 31.4 37.8 53.4 40.2 53.35
59 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00 1.08 1.08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 0.0 ทรงตัว 1.00
280 0.17 0.17 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05
60 N.13A น่าน เวียงสา น่าน 6.50 -0.15 -0.30 -0.32 0.60 0.45 0.45 0.35 0.15 4.3 ลดลง 0.35
1506 45.7 37.5 36.4 92.0 81.5 81.5 74.7 64.2 74.75
61 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 4.50 1.59 1.58 1.72 1.60 1.50 1.53   1.59 1.6 เพิ่มขึ้น 1.53
490 7.60 7.30 12.00 7.90 5.00 5.8   7.60 5.80
62 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 5.00 0.58 0.56 0.70 0.70 0.70 0.92 0.71 0.70 1.6 ลดลง 0.71
280 1.45 1.15 3.97 3.97 3.97 12.43 4.20 4.45 4.20
63 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน   1.55 1.40 1.41 2.45 2.40 1.60 1.65 1.78   เพิ่มขึ้น 1.65
  20.7 14.4 14.8 73.0 69.6 23.0 25.5 34.4 25.50
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 5.00 0.90 1.00 1.00 0.85 0.90 0.90 0.95 0.93 0.4 เพิ่มขึ้น 0.95
250 0.72 1.90 1.90 0.37 0.72 0.72 1.15 1.07 1.15
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 5.00 0.65 0.54 0.78 0.73 0.53 0.44 0.40 0.58 4.4 ลดลง 0.40
350 18.0 13.6 23.2 21.2 13.2 9.6 8.00 15.3 8.00
66 G.14 แม่ฝาง แม่อาย เชียงใหม่   1.22 0.92 1.16 0.95 1.30 1.18 0.90 1.09   ลดลง
  25.6 17.0 23.8 17.8 28.0 24.4 16.5 21.9
67 KH.72 แม่คำมี แม่จัน เชียงราย 5.00 0.44 0.72 0.52 0.48 0.60 0.60 0.47 0.55 1.5 ลดลง 0.47
190 1.80 4.84 2.60 2.20 3.40 3.40 2.10 2.91 2.10
68 KH.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.20 0.35 0.87 0.53 0.40 0.40 0.50 0.20 0.46 4.8 ลดลง 0.20
60 1.34 9.05 3.14 1.74 1.74 2.78 0.54 2.90 0.54