รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน

Download เอกสาร Excel
แผนที่การเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ำและน้ำฝนออนไลน์ 

รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน
วันที่  15 - 21 กรกฎาคม 2561
                                 
ลำดับ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ระดับตลิ่ง-ม. สภาพน้ำท่า (วันที่)เวลา 06:00 น. เฉลี่ย ร้อยละของความจุ แนวโน้ม
ที่ ปริมาณน้ำ-ลบม./วิ. อา พฤ
  15 16 17 18 19 20 21
1 P.67 ปิง สันทราย เชียงใหม่ 4.00 -0.73 -0.78 -0.77 -0.55 -0.30 -0.44 -0.06 -0.52 3.7 เพิ่มขึ้น   -0.06
530 10.0 8.55 8.84 16.4 28.7 21.5 43.1 19.6   43.08
2 P.1 เมือง 3.70 1.47 1.28 1.25 1.45 1.57 1.61 1.53 1.45 8.5 ลดลง   1.53
490 41.8 18.0 15.0 39.0 59.3 67.5 51.7 41.8   51.7
3 P.103    วงแหวนรอบ 3 เมือง 9.00 1.58 1.24 1.18 1.50 2.10 2.04 2.00 1.66 3.1 ลดลง  
1200 34.2 19.0 15.1 31.0 57.0 54.3 52.5 37.6  
4 P.82 แม่วาง แม่วาง 3.80 0.70 0.70 0.69 0.80 0.85 0.95 0.85 0.79 2.6 ลดลง   0.85
150 2.60 2.60 2.52 4.00 4.75 6.50 4.75 3.96   4.75
5 P.84 4.00 0.32 0.07 0.05 0.10 0.15 0.45 0.25 0.20 1.7 ลดลง   0.25
70 2.64 0.11 0.10 0.14 0.19 4.72 0.56 1.21   0.56
6 P.81 น้ำกวง สันกำแพง 5.80 2.20 2.00 1.90 2.90 4.10 4.60 4.30 3.14 41.6 ลดลง   4.3
110 15.26 11.7 10.0 30.3 73.0 97.4 82.5 45.7   82.47
7 P.5 เมือง ลำพูน 5.00 2.90 2.71 2.61 3.16 4.07 4.38 4.35 3.45 34.1 ลดลง   4.35
140 29.5 24.8 22.3 37.2 67.2 77.0 76.0 47.7   76.025
8 P.76 ลี้ ลี้ 5.40 1.25 1.24 1.24 1.26 1.27 1.26 1.36 1.27 0.7 เพิ่มขึ้น   1.36
320 2.00 1.90 1.90 2.10 2.20 2.10 3.10 2.19   3.1
9 P.85 บ้านโฮ่ง 3.50 -1.00 -1.00 -1.20 -1.14 -0.40 -0.52 -0.84 -0.87 0.5 ลดลง   -0.84
260 0.10 0.10 0.08 0.08 4.83 2.85 0.26 1.19   0.255
10 P.77 น้ำทา แม่ทา 3.80 1.69 1.67 1.67 2.30 2.26 2.30 2.05 1.99 12.9 ลดลง   2.05
115 4.40 4.00 4.00 26.0 24.1 26.0 15.1 14.8   15.14
11 P.87 แม่ทา 4.75 0.63 0.60 0.60 0.63 2.35 2.05 1.65 1.22 8.1 ลดลง   1.65
165 1.73 1.50 1.50 1.73 38.5 29.5 18.8 13.3   18.75
12 W.10A วัง เมือง ลำปาง 6.60 0.93 1.15 1.03 1.20 1.15 1.23 1.05 1.11 0.2 ลดลง   1.05
570 0.86 1.45 1.09 1.60 1.45 1.87 1.15 1.35   1.15
13 W.1C เมือง 5.20 -0.42 -0.40 -0.48 -0.08 0.21 -0.02 -0.26 -0.21 0.3 ลดลง   -0.26
640 0.90 0.95 0.75 2.36 6.25 2.84 1.32 2.20   1.32
14 Y.20 ยม สอง แพร่ 12.00 1.80 1.70 1.45 2.71 3.06 2.75 2.73 2.31 2.2 ลดลง   2.73
3100 40.0 35.0 22.5 88.3 114.5 91.3 89.8 68.8   89.75
15 Y.1C เมือง 8.20 1.09 0.93 0.86 1.20 2.85 2.35 1.92 1.60 11.1 ลดลง   1.92
1000 61.2 46.1 39.6 71.5 237.5 183.3 140.5 111.4   140.45
16 N.64 น่าน เมือง น่าน 9.50 1.75 1.55 1.56 2.75 1.90 5.00 5.70 2.89 24.5 เพิ่มขึ้น   5.7
1060 116.3 92.2 93.8 235.0 133.5 526.0 624.0 260.1   624
17 N.1 เมือง 7.00 1.47 1.23 1.20 2.28 1.61 3.50 4.49 2.25 21.6 เพิ่มขึ้น   4.49
1265 158.1 130.5 127.0 260.2 174.2 446.0 613.2 272.7   613.2
18 G.10 ลาว แม่สรวย เชียงราย 3.50 0.58 0.65 0.56 0.55 0.60 0.70 1.32 0.71 14.9 เพิ่มขึ้น   1.32
260 32.7 37.3 31.4 30.8 34.0 40.5 65.0 38.8   65
19 G.8 เมือง 4.00 0.30 0.66 0.27 0.06 0.20 0.46 1.16 0.44 4.6 เพิ่มขึ้น   1.16
310 10.0 18.8 9.40 5.20 8.00 13.5 34.6 14.2   34.6
20 I.17 อิง เมือง พะเยา 3.00 1.06 1.12 1.48 1.46 1.52 1.66 1.62 1.42 14.4 ลดลง   1.62
60 2.37 2.91 9.00 8.60 9.80 14.6 13.2 8.63   13.15
21 Sw.5A ปาย เมือง แม่ฮ่องสอน 5.00 0.09 0.08 0.02 0.79 0.42 0.49 0.69 0.37 8.8 เพิ่มขึ้น   0.69
700 38.0 37.2 32.6 99.0 64.4 70.5 89.0 61.5   89
22 P.4A แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 5.80 -0.85 -0.88 -0.88 -0.89 -0.28 -0.40 -0.01 -0.11 0.2 เพิ่มขึ้น   -0.01
360 0.48 0.44 0.44 0.43 1.33 1.14 1.76 0.86   1.764
23 P.14A แม่แจ่ม ฮอด เชียงใหม่ 3.50 0.34 0.30 0.30 0.50 1.00 0.80 0.74 0.57 8.4 ลดลง   0.74
245 12.20 11.0 11.0 17.0 38.0 28.5 26.1 20.5   26.10
24 P.20 น้ำปิง เชียงดาว เชียงใหม่ 2.50 0.21 0.24 0.20 0.18 0.26 0.24 0.34 0.24 0.6 เพิ่มขึ้น   0.34
255 1.49 1.59 1.45 1.39 1.66 1.59 1.96 1.59   1.96
25 P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 3.80 2.02 1.22 0.97 1.74 1.74 2.25 1.53 1.64 19.1 ลดลง   1.53
56 16.3 4.42 2.29 11.28 11.28 21.1 8.22 10.70   8.22
26 P.24A แม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ 2.60 0.36 0.36 0.36 0.69 0.73 0.70 0.65 0.55 6.7 ลดลง   0.65
54 1.56 1.56 1.56 5.16 5.75 5.30 4.60 3.64   4.6
27 P.56A น้ำแม่งัด พร้าว เชียงใหม่ 5.00 0.56 0.56 0.60 0.66 1.16 0.90 1.30 0.82 3.4 เพิ่มขึ้น   1.3
98 0.94 0.94 1.10 1.46 6.60 3.40 8.70 3.31   8.7
28 P.64 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 6.00 1.02 0.99 0.98 1.24 1.74 1.44 1.94 1.34 6.2 เพิ่มขึ้น   1.94
360 10.1 9.20 8.90 8.90 41.50 26.6 51.5 22.4   51.5
29 P.65 แม่แตง เวียงแหง เชียงใหม่ 5.00 0.93 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84   0.86 1.7 ทรงตัว   0.84
100 2.13 1.70 1.65 1.65 1.65 1.65   1.74   1.65
30 P.71A แม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 4.00 1.44 1.27 1.19 1.60 2.24 3.40 3.30 2.06 25.6 ลดลง   3.3
104 7.18 4.14 3.12 12.87 32.5 64.9 61.4 26.6   61.375
31 P.73 ปิง จอมทอง เชียงใหม่ 4.20 1.74 1.60 1.48 1.34 1.87 1.64 1.90 1.65 1.6 เพิ่มขึ้น   1.9
1099 18.8 16.3 14.5 12.4 21.4 16.9 22.0 17.4   22
32 P.73A น้ำปิง จอมทอง เชียงใหม่ 6.80 0.60 0.70 0.97 1.00 1.20 2.50 3.00 1.42 9.7 เพิ่มขึ้น   3
1000 22.7 25.5 33.4 34.3 41.0 224.5 298.1 97.1   298.05
33 P.75 ปิง แม่แตง เชียงใหม่ 4.50 0.40 0.40 0.39 0.46 0.49 0.43 0.55 0.45 3.6 เพิ่มขึ้น   0.55
272 8.50 8.50 8.28 10.15 11.0 9.33 12.6 9.77   12.625
34 P.79 แม่กวง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 3.80 0.25 0.26 0.26 0.23 0.45 0.37 0.33 0.31 0.2 ลดลง   0.33
300 0.53 0.55 0.55 0.48 1.33 0.97 0.79 0.74   0.785
35 P.80 แม่ลาย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 6.80 0.43 0.43 0.43 0.60 0.67 0.64 0.55 0.54 0.7 ลดลง   0.55
200 0.68 0.68 0.68 1.80 2.43 2.16 1.45 1.41   1.45
36 P.86 แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 4.20 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 0.01 0.01 -0.06 1.2 ทรงตัว   0.01
25.0 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.46 0.46 0.30   0.46
37 P.91 แม่ขอด พร้าว เชียงใหม่ 5.70 0.52 0.51 0.50 0.65 0.62 0.56 0.52 0.55   ลดลง   0.52
  1.16 1.08 1.00 2.25 1.98 1.48 1.16 1.44   1.16
38 P.92 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 6.70 0.30 0.29 0.21 0.50 0.48 0.68 0.67 0.45   ลดลง   0.67
  12.0 11.6 8.48 21.1 20.2 30.3 29.8 19.1   29.8
39 P.93 แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 2.50 1.10 1.10 0.65 1.75 1.51 2.40 1.40 1.42 35.8 ลดลง   1.4
26 5.57 5.57 2.44 12.2 9.45 21.6 8.31 9.31   8.305
40 W.3A น้ำวัง เถิน ลำปาง 4.80 0.49 0.46 0.38 0.50 0.85 1.85 1.80 0.90 9.0 ลดลง   1.8
900 51.4 49.6 44.8 52.0 73.5 150.3 146.0 81.1   146
41 W.5A น้ำวัง เกาะคา ลำปาง 3.60 0.30 0.27 0.22 0.38 0.78 0.78 0.53 0.47   ลดลง   0.53
  * * * * * * * *   *
42 W.6A น้ำวัง สบปราบ ลำปาง 2.20 1.34 1.35 1.27 1.35 2.26 2.90 2.39 1.84   ลดลง   2.39
180 * * * * * * * *   *
43 W.16A วัง แจ้ห่ม ลำปาง 4.50 0.70 0.67 0.65 0.73 0.86 0.82 0.76 0.74 0.2 ลดลง   0.76
361 0.30 0.24 0.20 0.45 1.22 0.94 0.60 0.56   0.6
44 W.17 แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.50 -0.26 -0.46 -0.54 0.64 0.58 -0.05 -0.21 -0.04 4.2 ลดลง   -0.21
300 3.78 1.36 0.80 37.00 33.5 8.15 4.63 12.7   4.63
45 W.17A แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.60 0.68 0.61 0.47 1.65 1.48 0.90 0.77 0.94   ลดลง   0.77
163 * * * * * * * *   *
46 W.18A แม่ต๋ำ เกาะคา ลำปาง 6.00 -0.20 -0.20 -0.20 0.20 0.95 1.50 0.60 0.38   ลดลง   0.6
  * * * * * * * *   *
47 W.20 แม่ตุ๋ย เมือง ลำปาง 5.60 0.54 0.52 0.52 1.04 1.29 1.03 0.79 0.82 5.4 ลดลง   0.79
400 10.6 9.84 9.84 29.9 40.7 29.5 19.7 21.4   19.7
48 W.21 น้ำวัง เมือง ลำปาง 7.80 0.09 0.12 0.04 0.27 0.77 0.44 0.37 0.30 1.3 ลดลง   0.37
500 2.90 3.20 2.40 5.40 17.1 8.80 7.40 6.74   7.4
49 W.22 แม่จาง เกาะคา ลำปาง 3.50 0.07 0.04 0.00 0.15 1.00 0.90 0.54 0.39 3.7 ลดลง   0.54
361 1.92 1.50 1.26 3.06 40.4 32.8 13.2 13.45   13.2
50 W.25 น้ำวัง วังเหนือ ลำปาง 4.00 0.07 -0.03 -0.10 0.45 0.60 0.40 0.45 0.26 0.6 เพิ่มขึ้น   0.45
800 2.76 1.88 1.40 6.40 8.60 5.80 6.40 4.75   6.4
51 W.26 ห้วยแม่ต๋า แจ้ห่ม ลำปาง 2.90 -0.32 -0.42 -0.42 0.13 0.18 0.08 0.02 -0.11 0.2 ลดลง   0.02
207 0.24 0.19 0.19 0.42 0.42 0.42 0.42 0.33   0.42
52 Y.13A น้ำงาว งาว ลำปาง 6.50 1.40 1.25 1.24 1.43 1.34 1.33 1.32 1.33 2.0 ลดลง   1.32
500 11.8 7.45 7.20 12.9 9.94 9.63 9.32 9.75   9.32
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 8.40                 0.0     -
50.0                   -
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 6.00 2.99 2.94 2.85 3.27 3.08 3.05 3.11 3.04 * เพิ่มขึ้น   3.11
350 1.90 1.40 0.50 18.3 6.00 4.50 7.50 5.73   7.5
54 Y.30 ห้วยโป่ง งาว ลำปาง 8.20 0.52 0.70 0.53 0.67 0.84 0.82 0.65 0.68 1.4 ลดลง   0.65
100 0.95 1.45 0.98 1.36 1.87 1.81 1.30 1.39   1.30
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00                       -
500                   -
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 10.20                       -
120                   -
57 Y.36 น้ำควร ปง พะเยา 8.80                       -
500                   -
59 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00                       -
300                   -
60 Y.43 น้ำยม ลอง แพร่                        
                       
61 Y.44 แม่ต้า ลอง แพร่                        
                       
62 Y.45 แม่คำมี ร้องกวาง แพร่                        
                       
63 Y.46 แม่สวด บ้านหลวง น่าน                        
                       
64 Y.47 น้ำยม ปง พะเยา                        
                       
65 Y.48 แม่งิม ปง พะเยา                        
                       
60 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 9.20                 0.0     -
500                   -
61 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 6.40                 0.0     -
398                   -
62 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน 10.00                 0.0     -
1400                   -
63 G.4 แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 4.00                 0.0     -
100                   -
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 6.90                 0.0     -
200                   -
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 6.00                 0.0     -
500                   -
66 I.6 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 8.70                 0.0     -
120                   -
67 I.14 น้ำอิง ขุนตาล เชียงราย 6.50                 0.0     -
400                   -
68 Kh.72 แม่คำ แม่จัน เชียงราย 3.60                 0.0     -
80.0                   -
69 Kh.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.70                 0.0     -
70.0                   -
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00 1.47 1.28 1.25 1.80 2.00 2.52 2.59 1.84 1.2 เพิ่มขึ้น 2.59
3000 19.3 13.5 12.6 30.8 39.0 64.3 68.0 35.3 67.98
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 4.00 1.97 1.99 1.98 2.30 2.17 2.13 2.15 2.10 3.1 เพิ่มขึ้น 2.15
300 3.50 4.00 3.75 21.3 12.4 10.0 11.2 9.44 11.20
57 Y.37 น้ำยม วังชิ้น แพร่ 11.00 2.86 2.85 2.70 2.78 4.80 5.10 4.20 3.61 10.7 ลดลง 4.20
1500 74.0 73.0 58.1 66.0 297.4 336.4 220.0 160.7 220.00
58 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00 1.24 1.14 1.14 1.22 2.10 1.72 1.64 1.46 3.5 ลดลง 1.64
280 1.08 0.44 0.44 0.94 38.0 16.0 12.0 9.84 12.00
59 Y.65 น้ำปี้ บ้านหลวง น่าน 4.20 0.78 0.65 0.60 1.00 0.73 0.78 1.00 0.79 * เพิ่มขึ้น
50 1.28 0.60 0.40 2.80 0.98 1.28 2.80 1.45
60 N.13A น่าน เวียงสา น่าน 6.50 1.62 1.28 1.19 2.20 2.20 1.90 4.88 2.18 27.2 เพิ่มขึ้น 4.88
1506 274.6 214.6 199.5 387.0 387.0 326.0 1076.8 409.4 1076.80
61 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 4.50 1.84 1.73 1.73 1.77 1.73 2.05 2.50 1.91 4.8 เพิ่มขึ้น 2.50
490 18.1 12.5 12.5 14.5 12.5 31.0 65.0 23.7 65.00
62 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 5.00 0.84 0.81 0.85 0.92 0.86 1.06 2.06 1.06 6.7 เพิ่มขึ้น 2.06
280 8.89 7.60 9.32 12.4 9.75 21.1 61.5 18.7 61.50
63 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน   1.80 2.80 2.85 3.28 3.50 3.90 6.49 3.52   เพิ่มขึ้น 6.49
  33.1 97.8 101.7 136.1 155.9 191.9 530.0 178.1 530.00
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 5.00 0.98 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.00 0.96 0.5 เพิ่มขึ้น 1.00
250 1.60 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.90 1.32 1.90
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 5.00 0.36 0.40 0.33 0.30 0.40 0.54 0.93 0.47 3.1 เพิ่มขึ้น 0.93
350 6.60 8.00 5.55 4.50 8.00 13.6 29.2 10.8 29.20
66 G.13 แม่ฝาง ไชยปราการ เชียงใหม่   1.14 1.29 1.19 1.32 1.29 1.32 1.86 1.34   เพิ่มขึ้น
  1.09 2.62 1.54 2.98 2.62 2.98 13.2 3.86
67 KH.72 แม่คำมี แม่จัน เชียงราย 5.00 0.75 0.65 0.65 0.75 0.66 1.90 2.10 1.07 6.5 เพิ่มขึ้น 2.10
190 5.2 4.00 4.00 5.20 4.12 29.0 34.8 12.32 34.75
68 KH.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.20 0.43 0.52 0.52 0.55 0.58 0.61 0.70 0.56 6.0 เพิ่มขึ้น 0.70
60 2.01 3.00 3.00 3.42 3.84 4.26 5.68 3.60 5.68