แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝน
สถานีน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนบน


วันที่ 31 สิงหาคม 2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

วันที่ 27 สิงหาคม 2560

วันที่ 26 สิงหาคม 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

วันที่ 20 สิงหาคม 2560

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

วันที่ 14 สิงหาคม 2560

วันที่ 13 สิงหาคม 2560

วันที่ 12 สิงหาคม 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

วันที่ 6 สิงหาคม 2560

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

วันที่ 4 สิงหาคม 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

วันที่ 28 สิงหาคม 2559

วันที่ 27 สิงหาคม 2559

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

วันที่ 25 สิงหาคม 2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

วันที่ 22 สิงหาคม 2559

วันที่ 21 สิงหาคม 2559

วันที่ 20 สิงหาคม 2559

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

วันที่ 16 สิงหาคม 2559

วันที่ 15 สิงหาคม 2559

วันที่ 14 สิงหาคม 2559

วันที่ 13 สิงหาคม 2559

วันที่ 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2559

วันที่ 9 สิงหาคม 2559

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

วันที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 6 สิงหาคม 2559

วันที่ 5 สิงหาคม 2559

วันที่ 4 สิงหาคม 2559

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

วันที่ 1 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ : เส้นชั้นน้ำฝนนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดนำไปใช้งานอย่างระมัดระวัง