แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝน ปี 2560
สถานีน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนบน


  

หมายเหตุ : เส้นชั้นน้ำฝนนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดนำไปใช้งานอย่างระมัดระวัง