3-08
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

แนวโน้มฝนตก
รายปี ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

(Click to open or save)
ลุ่มน้ำปิงและสาขา
ลุ่มน้ำน่านและสาขา
1. 07391 สำนักชลประทานที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1. 28013 สถานี อ.เมือง จ.น่าน
2. 07013 สถานี อ.เมือง จ.เชียงใหม   2. สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
3. 07731 P.64 ต. ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3. 28053 สถานี อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
4. 07751 P.65 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4. 28102 สถานี อ.เชียงกลาง จ.น่าน
5. 07122 สถานี อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 5. 28172สถานี อ.สองแคว จ.น่าน
6. 07132 สถานี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
6. 28042 สถานี อ.ปัว จ.น่าน
7. 07670 สถานีเขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
7. 28073 สถานี อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8. 07480 สถานีฝายแม่แฝก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
8. สถานี ชป.น่าน จ.น่าน
9. 07062 สถานี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ลุ่มน้ำอิงและสาขา
10. 07780 สถานีบ้านนาเม็ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
11. 07790 สถานนี บ้านปางไฮ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 1. 73013 สถานี อ.เมือง จ.พะเยา
    2. 73100 บ้านฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 
ลุ่มน้ำวังและสาขา
   
   
ลุ่มน้ำแม่ทา
1. 16013 สถานี อ.เมือง จ.ลำปาง
2. 16151 สถานี W.15A ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 1. 17042 สถานี อ.แม่ทา จ.ลำพูน
3. 16330 สถานี W.16A บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 2. 17012 สถานี อ.เมือง จ.ลำพูน
4. 16112 สถานี อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 
5. 16121 สถานี เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง    
   
 
ลุ่มน้ำยมและสาขา
   
     
1. 40013 สถานี อ.เมือง จ.แพร่
 
2. 40151 แม่น้ำยม(Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่
ลุ่มน้ำปายและสาขา
3. 40111 แม่น้ำยม(Y.20) อ.สอง จ.แพร่
4. 73032 สถานี อ.ปง จ.พะเยา 1. 20012 สถานี อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
5. 73082 สถานี อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 2. 20111 (SW.5a) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
6. 16092 สถานี อ.งาว จ.ลำปาง
 
     
ลุ่มน้ำแม่ลาว
 
ลุ่มน้ำกวง
 
  1. 08013 สถานี อ.เมือง จ.เชียงราย
1. 07341 สถานี เขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2. 08271 บ้านสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
2. 07770 สถานี บ้านห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 3. 08082 สถานี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
3. 07550 สถานีร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 4. 08102 สถานี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    5. 08062 สถานี อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 
ลุ่มน้ำลี้
   
   
ลุ่มน้ำวาง
1. 17022 สถานี อ.ลี้ จ.ลำพูน  
2. 17080 สถานี อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 1. 07801 สถานีบ้านสบวิน P.82 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
3. 17181 สถานี P.76 อ.ลี้ จ.ลำพูน
2. 071B1 สถานีบ้านขุนวาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    3. 07810 สถานีบ้านทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่