โปรดเลือก
 • เปิดหรือดาวน์โหลด

  เอกสารการประชุมประจำเดือนของศูนย์ฯ ปี พ.ศ 2560

  เอกสารการประชุมประจำเดือนของศูนย์ฯ ปี พ.ศ 2561
  ลุ่มน้ำ
 • ภาคเหนือตอนบน
  หน่วยงาน | เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
  รายงานการประชุม
 •                      
  หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่
 •                      
  หน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน
 •                      
  หน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง
 •                      
  หน่วยสำรวจฯ จ.พะเยา
 •                      
  หน่วยสำรวจฯ จ.แพร่
  หน่วยสำรวจฯ จ.น่าน
 •                      
  หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย
 •                      
  หน่วยสำรวจฯ จ.แม่ฮ่องสอน
 •                      
  หน่วยติดตามฯ
  ระบบโทรมาตร
 •                      
  หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ
 •                      
  หน่วยวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน
  หน่วยกิจกรรมพิเศษ                    
  หน่วยติดตามข้อมูลอุตุ-อุทก
 •                      
  หน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ
 •                      
  หน่วยวิเคราะห์ตะกอน
 •                      
  หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา
 •                      
  หน่วยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา
 •