โปรดเลือก
 • เปิดหรือดาวน์โหลด
  เอกสารการประชุมประจำเดือนของศูนย์ฯ ปี พ.ศ 2560
  ลุ่มน้ำ
 • ภาคเหนือตอนบน
  หน่วยงาน | เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
  รายงานการประชุม
 •    
 • หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่      
 •    
 • หน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน      
 • หน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง      
 • หน่วยสำรวจฯ จ.พะเยา      
 • หน่วยสำรวจฯ จ.แพร่
  หน่วยสำรวจฯ จ.น่าน      
 • หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย      
 • หน่วยสำรวจฯ จ.แม่ฮ่องสอน      
 •  
 • หน่วยติดตามฯ
  ระบบโทรมาตร
       
 • หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ  
 • หน่วยวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน
  หน่วยกิจกรรมพิเศษ    
 •  

   

     
  หน่วยติดตามข้อมูลอุตุ-อุทก      
 • หน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ  
 • หน่วยวิเคราะห์ตะกอน  
 • หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา      
 • หน่วยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา