ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน


รายงาน สภาพน้ำฝน-น้ำท่า
ลุ่มน้ำวังตอนบน (ลำปาง)แผนผังลุ่มน้ำวัง
คลิกเพื่อดู แผนผังลุ่มน้ำปิง แสดงพื้นที่รับน้ำและระยะทาง

หมายเหตุ :
การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ จ.ลำปาง
การเตือนภัยน้ำท่วมเมืองลำปาง


         แม่น้ำวังที่ไหลผ่านเมืองลำปาง เกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ ในเขต
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขตรอยต่อระหว่าง จ.ลำปาง พะเยา และเชียงราย
ไหลผ่านหุบเขาแล้วเข้าสู่ที่ราบในตัวเมืองลำปาง และไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ำปิง ประมาณ 30 กม. ท้ายเขื่อนภูมิพล ที่บ้านแม่บอน ต.ตากออก
อ.บ้านตาก จ.ตาก แม่น้ำวังมีความยาวลำน้ำประมาณ 460 กม.

การเตือนภัยน้ำท่วมเมืองลำปาง ใช้ข้อมูลอุทกวิทยาจากสถานี
วัดระดับน้ำ W.10A ซึ่งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนกิ่วลมห่างจากตัวเมืองลำปาง
ประมาณ 43 กม. กับสถานีวัดระดับน้ำ W.1C ที่เขตเทศบาลเมืองลำปาง

กำหนดการเตือนภัย โดยใช้ข้อมูลระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ จาก
สถานีวัดระดับน้ำ W.10A เป็นสถานีหลัก ทั้งนี้ โดยใช้ความสัมพันธ์ของ
ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ ในช่วงน้ำสูงสุดจากสถิติข้อมูลที่เคยปรากฏน้ำท่วม
ในอดีตมาประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งพอสรุปเป็นแนวทางดังนี้

       1 ระดับน้ำ เมื่อระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ W.10A สูงถึง
ระดับ 6.60 เมตร
จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอีก 10 ชม.ถัดมา ระดับน้ำจากสถานีวัดระดับน้ำW.10Aจะไหลมาถึงตัวเมืองลำปางที่สถานีวัดระดับ
วัดระดับน้ำ W.1C และสูงถึงระดับ 5.20 เมตร เช่นกัน ซึ่งเป็นระดับที่น้ำ
เต็มตลิ่ง และเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มของเมืองลำปาง

       2 ปริมาณน้ำ แม่น้ำวังจากเขื่อนกิ่วลม (กรณีน้ำเต็มความจุของเขื่อน 106 ล้าน ลบ.ม.)ไหลมายังฝายสบอาง มีปริมาณน้ำประมาณ 600 ลบ.ม./วินาที แล้ว ไหลผ่านตัวเมืองลำปาง มีผลทำให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำวังบริเวณตัวเมืองลำปาง ซึ่งเป็นที่ลุ่มเกิดน้ำท่วม

ในทำนองเดียวกัน หากระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ ที่สถานีวัดระดับน้ำ W.10A เพิ่มขึ้นมากเท่าใด ก็จะเป็นผลให้ระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ ที่สถานีวัดระดับน้ำ W.1C สูงขึ้นตาม และระยะเวลาการไหลก็จะ ลดลงตามไปด้วย

ดังนั้น ในเบื้องต้นหากเราสามารถทราบระดับน้ำ - ปริมาณน้ำสูงสุด ที่สถานีวัดระดับน้ำ W.10A ก่อน เราจะสามารถพยากรณ์ระดับน้ำ - ปริมาณน้ำสูงสุดที่จะเกิดขึ้นที่เมืองลำปาง และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างน้อย 10 ชม.HOME