ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ด่วนที่สุด แนวทางการเช่าเครื่องจักรกล กผง650/2560 18 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา งบ147/2561 18 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบโทรมาตรในแม่น้ำสำคัญในพื้นที่อำเภอสะเมิง เพื่อลดความสูญเสียจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ศธ0818/143 17 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 นายอำเภอสะเมิง ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ศธ0629.2/ว1566 17 ม.ค. 2561 04 ม.ค. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผวง.ผง.66/2561 17 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561 ผผง.ชป.1 ศูนย์ฯ
การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 สบค06/90 16 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 สบค06/90 16 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผวง.ผง.83/2561 16 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด รายงานการประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 1/2561 สบอ(อ)21/2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 14-15 สบอ.(บส.)14/2561 16 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
เอสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี พ.ศ.2561 กษ1304.01/ว1579 16 ม.ค. 2561 22 ธ.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้ชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต (054716196 ,054716196A ,054772304 ,5471J7495) ทีโอทีมบบภ.3.1(นน.)/01/2561 15 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 TOT ศูนย์ฯ
แจ้งค่าใช้บริการค้างชำระ (ก.ย. - พ.ย.60 : 6 หมายเลข) ทีโอทีมบบภ.3.1(ชม.)/1339 15 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 TOT ศูนย์ฯ
การคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สบค23004 15 ม.ค. 2561 22 ธ.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การขอใช้บัตรผ่านเข้างานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561) สชป.1.04/5/2561 **ยังไม่ได้แนบไฟล์** 15 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561 ผจบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2561 (Annual international training course (AITC) 2018) สบค.60/23384 15 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
เชิญเข้าอบรมสัมมนา สพบ.ค.61/1 15 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การประชุมวิชาการ เทคโนโลีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 วท5307/ว025 15 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผวง.ผง.65/2561 15 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2561 (Annual International training course (AITC)2018) กษ0210/ว1835 11 ม.ค. 2561 08ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2560 สบค05/10/2561 11 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สชป1.01/11/2561 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผวง.ผง.2/2561 11 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 ผง.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและวิทยากรบรรยาย ศธ0585.04/66 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สบค23306 09 ม.ค. 2561 29 ธ.ค. 2560 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การแจ้งความต้องการใช้แผนที่ภาพดาวเทียม แผนที่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน (UAV) มาตราส่วน 1: 4,000 และแผนที่ภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:10,000 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสธ1447/2560 09 ม.ค. 2561 29 ธ.ค. 2560 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้เร่งรัดการปฏิบัติงานและการจัดทำฐานข้อมูลทางการเกษตร (big data) สลก1123/2560 09 ม.ค. 2561 29 ธ.ค. 2560 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
เชิญเข้าร่วม โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินพร้อมส่งผลงานเข้ารับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี EXECUTIVE OF THE YEAR 2018" สบค60/233531 09 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
มารดาของนายมาโนช ชาญณรงค์ ถึงแก่กรรม สบอ(ศอช.6)03/6/2561 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค สบอ03/26/2561 08 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน