ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20-21 สบค06/615/2561 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การบูรณการหน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน สลก380/2561 25 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online กองแผนงาน) 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กผง06/596/2561 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสารบรรณของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สลก382/2561 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กผง06/583/2561 24 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปการประชุมเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 กผง337/2561 24 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop level 1 รุ่นที่ 5 สบค06/608/2561 24 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สบค7223 24 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62 สบค.6872 23 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศรับสมัคร (ทุนสำรัหบบุคลากรภาครัฐ) สบค.7031 23 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน. สบอ.(บส.)01/200/2561 23 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ชม 0017.3/13751 23 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ กษ0201.06/ว2738 23 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งคู่มือรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ นร1004.2/155 23 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน สบค.6612 20 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดทำเทมเพลตกับเว็บไซต์ CMS เพื่อรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ ศทส.388/2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเจ้าหน้าที่เข้าร่วม่ตรวจรับการวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา สชป2.11/502/2561 20 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำภาพเหตุการณ์การใช้ที่ดินจังหวัดน่าน โครงการ ADAP-T ศธ0513.10607/1011/นายสมคิด 20 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ซ้อมความเขาใจเรื่องการรับชำระและนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (เพิ่มเติม) งบ3855/2561 19 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กผง04/211/2561 19 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ กค0420/ว169 19 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4 /หน. สบอ.(บส.)01/192/2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) สบค3878 19 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบย่อย (Admin ย่อย) สบอ.(บส.)01/187/2561 19 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งใบจ่ายยืม(พด.45)เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ สบอ(พด)01/131/2561 19 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมทำบุญและพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป สบอ(ศอช.4)03/68/2561 18 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์ฯ
หนังสือซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กพด1310/2561 18 เม.ย. 2561 19 มี.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความถึงพอใจของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กผง05/240/2561 18 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ศทส.372/2561 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัว สบอ01/143/2561 17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน