ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ (วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 /09.30 น.) สบอ(ผปน)/214/2560 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย สบอ(ผปน)/213/2560 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ผสล.บก.2055 20 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ผสล.บก.2056 20 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
นายนพดล เหล็กหมื่นไวย ลูกจ้างประจำเสียชีวิต สบอ(ศอช.4)03/185/2560 20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การตรวจสอบการชำระค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า กงบ.652/2560 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้จัดลำดับความสำคัญคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สบอ.7347/2560 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศธ6593(18)/2390 20 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 คณะสังคมฯ มช. ศูนย์ฯ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กษ0201.06/ว9299 19 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผสล.บก.2043 19 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยาฐานะเกษตราธิปัตย์ และเข็มวิทยาฐานะเกษตร สบค.18583 19 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ย้ายข้าราชการ 11-ท-2 19 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือแบบสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร สบค07/770/2560 19 ต.ค. 2560 18 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด พระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟหลวง ด่วนที่สุดชม0017.3/ว41865 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 กษ0201.06/ว9109/สป.กษ. 17 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี กษ0201.06/ว9151 17 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระบบ EPP+) สบอ.(บส.)01/487/2560 17 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคคลาการเข้ารับการฝึกอบรม ศศช02/2560 17 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 6/2560 KMสบอ308/2560 17 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 KM Team ศูนย์ฯ
การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร กษ0201.06/ว9127 17 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2560 ชม0017.3/ว37337 17 ต.ค. 2560 19 ก.ย. 2560 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุดชม0017.3/41429 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอให้ใช้เรือสนับสนุนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย สบอ(อ)309/2560 16 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2560 สลก878/2560 12 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงการประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุดชม0017.3/ว40798 12 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย สบค18361 11 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา งบ103823/2560 11 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายของข้าราชการและทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จและเงินมรดกของ นายศรีโรจน์ มาละตุ คำสั่งที่14/2560 11 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 ต.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม. KMสบอ300/2560 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 KM Team ศูนย์ฯ
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นขับขี่ยานพาหนะส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2561 สชป.1.05/320/2560 10 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 วค.ชป.1 ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน