ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
เชิญเข้าอบรมสัมมนา สบอ4026/2561 21 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561) กษ0201.06/ว4507 20 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 882/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสมชาย อิ่มอยู่ 2.นายสมภพ อินต๊ะรักษา 3.นายชัยวุฒิ วัฒนาการ 4.นางสาวกนกพร บูชาบุญ) 11-ข-83 20 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) กผง06/935/2561 20 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมร่วม ผอช.ภาค ครั้งที่ 4/2561 สบอ03/1400/2561 20 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 11-ข-80 19 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงชองตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 11-ข-79 19 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ สลก672/2561 19 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 งบ5852/2561 19 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) กผง04/341/2561 19 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการกรมชลประทาน สบอ.(บส.)01/3888/2561 19 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ วน.129/2561 19 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 834/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสรายุทธ ยะแบน) 11-ข-76 19 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ต.ค.60-พ.ค.61) ยังไม่มีเอกสารแนบ 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 KMสบอ/369/2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 KM Team ศูนย์ฯ
แจงค่าบริการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน TI/BES/18-L-0106-4/SS 18 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 TOT ศูนย์ฯ
แจ้งการเปลี่ยนซิมการ์ดในระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง สบอ(มอ.)03/549/2561 18 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 มอ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 สบค06/902/2561 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM Team)ครั้งที่2/2561 KMสบอ/367/2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 KM Team ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ใบแจ้งการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ งบ.5685/2561 15 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางการปฏิบัติการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง กพด/572/2561 15 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
คำสั่งจ้างใหม่พนักงานราชการทั่วไป 17 ราย สบอ.(บส.)/249/2561 12 มิ.ย. 2561 23 พ.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน ศธ6593(13.6)/0487 12 มิ.ย. 2561 23 พ.ค. 2561 คณะวิทย์ฯ มช. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอขยายเวลาตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมชลประทาน สบค.11146 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขออนุมัติผู้รักษาการในตำแหน่ง สบอ(ศอช.1)03/131/2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผวง.ผง.1559/2561 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผวง.ผง.1537/2561 11 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบ้ติงานด้านสารบรรณ สบอ01/101/2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging APA018/2561 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กผง06/846/2561 08 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน