สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
2 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
3 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
4 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
5 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
6 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
7 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
8 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
9 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
10 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
11 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
12 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
13 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
14 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
15 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
16 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
17 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
18 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
19 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
20 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
21 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
22 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
23 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
24 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
25 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
26 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
28 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
29 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
30 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
31 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
32 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
33 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
34 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
35 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
36 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
37 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
38 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
39 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
40 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
41 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
42 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
43 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
44 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
45 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
46 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
47 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
48 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
49 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
50 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
52 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
53 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
54 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
55 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
56 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
57 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
58 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
59 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
60 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
61 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
62 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
63 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
64 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
65 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
66 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
67 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
68 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
69 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
70 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
71 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
72 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
73 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
74 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
75 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
76 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
77 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
78 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
79 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
80 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
81 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
82 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
83 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
84 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
85 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
86 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
87 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
88 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
89 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
90 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
91 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
92 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
93 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
94 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
95 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
96 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
97 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
98 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
99 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
100 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
101 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
102 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
103 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
104 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
105 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
106 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
107 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
108 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
109 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
110 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
111 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
112 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
113 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
114 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
115 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
116 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
117 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
118 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
119 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
120 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
121 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
122 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
123 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
124 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
125 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
126 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
127 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
128 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
129 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
130 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
131 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
132 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
133 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
134 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
135 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
136 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
137 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
138 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
139 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
140 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
141 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
142 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
143 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
144 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
145 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
146 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
147 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
148 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
149 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
150 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
151 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
152 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
153 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
154 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
155 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
156 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
157 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
158 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
159 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
160 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
161 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
162 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
163 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
164 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
165 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
166 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
167 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
168 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
169 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
170 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
171 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
172 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
173 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
174 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
175 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
176 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
177 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
178 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
179 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
180 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
181 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
182 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
183 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
184 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
185 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
186 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
187 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
188 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
189 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
190 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
191 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
192 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
193 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
194 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
195 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
196 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
197 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
198 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
199 73100 หน่วยอุทกวิทยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
200 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
201 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559