สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
2 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
3 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
4 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
5 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
8 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
10 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
11 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
12 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
13 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
14 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
15 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
16 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
17 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
18 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
19 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
22 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
23 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
24 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
25 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
26 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
28 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
29 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
30 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
31 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
32 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
33 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
34 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
35 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
36 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
37 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
38 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
39 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
40 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
41 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
42 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
43 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
44 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
46 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
47 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
48 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
49 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
50 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
52 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
53 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
54 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
55 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
56 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
57 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
58 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
59 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
60 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
61 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
62 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
63 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
66 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
67 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
68 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
69 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
70 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
71 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
72 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
73 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
74 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
75 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
76 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
77 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
78 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
79 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
80 160151 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
81 160331 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
82 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
83 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
84 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
85 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
86 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
87 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
88 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
89 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
90 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
91 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
92 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
93 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
94 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
95 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
96 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
97 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
98 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
99 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
100 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
101 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
102 160331 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
103 160151 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
104 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
105 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
106 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
107 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
108 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
109 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
110 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
111 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
112 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
113 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
114 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
115 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
116 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
117 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
118 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
119 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
120 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
121 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
122 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
123 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
124 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
125 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
126 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
127 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
128 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
129 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
130 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
131 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
132 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
133 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
134 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
135 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
136 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
137 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
138 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
139 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
140 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
141 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
142 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
143 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
144 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
145 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
146 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
147 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
148 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
149 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
150 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
151 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
152 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
153 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
154 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
155 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
156 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
157 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
158 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
159 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
160 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
161 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
162 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
163 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
164 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
165 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
166 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
167 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
168 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
169 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
170 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
171 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
172 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
173 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
174 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
175 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
176 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
177 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
178 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
179 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
180 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
181 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
182 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
183 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
184 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
185 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
186 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
187 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
188 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
189 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
190 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
191 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
192 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
193 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
194 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
195 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
196 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
197 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
198 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
199 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
200 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
201 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
202 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
203 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
204 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
205 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
206 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
207 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
208 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
209 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
210 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
211 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
212 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
213 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
214 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
215 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
216 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
217 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
218 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
219 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
220 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
221 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
222 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
223 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
224 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
225 160151 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
226 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
227 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
228 160331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
229 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
230 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
231 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
232 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
233 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
234 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
235 170181 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
236 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
237 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
238 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
239 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
240 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
241 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
242 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
243 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
244 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
245 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
246 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
247 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
248 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
249 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
250 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
251 160331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
252 160151 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
253 170181 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
254 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
255 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
256 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
257 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
258 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
259 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
260 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
261 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
262 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
263 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
264 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
265 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
266 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
267 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
268 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
269 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
270 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
271 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
272 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
273 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
274 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
275 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
276 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
277 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
278 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
279 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
280 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
281 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
282 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
283 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
284 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
285 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
286 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
287 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
288 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
289 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559