การระเหยประจำเดือน (อท 1 - 04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง
1 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
2 20111 น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
3 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
4 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
5 20111 น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
6 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
7 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
8 20111 น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
9 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
10 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
11 20111 น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
12 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
13 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
14 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
15 20111 น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
16 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
17 20111 น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
18 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
19 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
20 20111 น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
21 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559