สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
2 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
3 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
4 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
5 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
8 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
10 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
11 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
12 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
13 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
14 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
15 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
16 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
17 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
18 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
19 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
20 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
21 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
22 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
24 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
25 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
26 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
27 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
28 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
29 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
30 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
32 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
33 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
34 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
35 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
36 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
37 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
38 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
39 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
40 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
41 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
42 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
43 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
44 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
46 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
47 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
48 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
49 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
50 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
52 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
54 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
55 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
56 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
57 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
58 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
59 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
60 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
61 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
62 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
63 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
66 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
67 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
68 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
69 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
70 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
72 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
73 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
74 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
75 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
76 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
77 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
78 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
79 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
80 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
81 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
82 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
83 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
84 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
85 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
86 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
87 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
88 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
90 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
91 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
92 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
93 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
94 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
95 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
96 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
97 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
98 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
99 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
100 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
101 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
102 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
103 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
104 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
105 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
106 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
107 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
108 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
109 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
110 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
111 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
112 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
113 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
114 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
115 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
116 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
117 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
118 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
119 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
120 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
121 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
122 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
123 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
124 160151 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
125 160331 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
126 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
127 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
128 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
129 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
130 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
131 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
132 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
133 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
134 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
135 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
136 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
137 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
138 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
139 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
140 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
141 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
142 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
143 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
144 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
145 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
146 160331 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
147 160151 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
148 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
149 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
150 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
151 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
152 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
153 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
154 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
155 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
156 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
157 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
158 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
159 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
160 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
161 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
162 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
163 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
164 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
165 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
166 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
167 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
168 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
169 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
170 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
171 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
172 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
173 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
174 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
175 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
176 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
177 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
178 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
179 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
180 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
181 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
182 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
183 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
184 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
185 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
186 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
187 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
188 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
189 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
190 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
191 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
192 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
193 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
194 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
195 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
196 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
197 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
198 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
199 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
200 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
201 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
202 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
203 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
204 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
205 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
206 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
207 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
208 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
209 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
210 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
211 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
212 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
213 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
214 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
215 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
216 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
217 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
218 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
219 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
220 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
221 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
222 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
223 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
224 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
225 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
226 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
227 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
228 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
229 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
230 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
231 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
232 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
233 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
234 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
235 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
236 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
237 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
238 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
239 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
240 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
241 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
242 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
243 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
244 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
245 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
246 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
247 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
248 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
249 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
250 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
251 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
252 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
253 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
254 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
255 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
256 170181 P.82 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
257 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
258 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
259 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
260 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
261 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
262 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
263 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
264 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
265 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
266 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
267 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
268 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
269 160151 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
270 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
271 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
272 160331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
273 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
274 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
275 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
276 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
277 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
278 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
279 170181 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
280 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
281 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
282 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
283 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
284 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
285 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
286 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
287 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
288 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
289 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
290 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
291 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
292 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
293 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
294 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
295 160331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
296 160151 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
297 170181 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
298 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
299 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
300 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
301 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
302 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
303 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
304 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
305 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
306 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
307 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
308 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
309 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
310 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
311 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
312 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
313 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
314 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
315 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
316 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
317 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
318 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
319 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
320 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
321 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
322 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
323 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
324 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
325 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
326 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
327 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
328 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
329 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
330 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
331 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
332 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
333 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559