สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
2 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
3 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
4 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
5 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
8 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
9 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
10 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
11 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
12 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
13 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
14 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
15 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
16 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
17 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
18 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
19 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
22 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
23 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
24 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
25 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
26 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
27 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
28 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
29 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
30 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
31 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
32 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
33 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
34 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
35 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
36 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
37 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
38 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
39 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
40 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
41 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
42 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
43 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
44 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
45 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
46 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
47 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
48 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
49 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
50 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
51 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
52 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
53 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
54 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
55 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
56 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
57 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
58 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
59 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
60 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
61 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
62 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
63 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
64 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
65 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
66 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
67 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
68 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
69 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
70 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
72 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
73 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
74 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
75 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
76 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
77 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
78 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
79 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
80 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
81 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
82 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
83 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
84 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
85 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
86 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
87 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
88 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
89 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
90 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
91 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
92 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
93 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
94 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
95 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
96 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
97 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
98 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
99 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
100 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
101 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
102 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
103 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
104 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
105 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
106 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
107 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
108 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
109 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
110 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
111 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
112 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
113 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
114 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
115 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
116 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
117 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
118 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
119 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
120 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
121 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
122 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
123 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
124 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
125 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
126 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
127 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
128 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
129 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
130 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
131 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
132 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
133 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
134 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
135 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
136 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
137 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
138 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
139 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
140 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
141 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
142 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
143 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
144 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
145 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
146 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
147 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
148 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
149 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
150 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
151 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
152 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
153 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
154 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
155 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
156 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
157 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
158 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
159 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
160 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
161 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
162 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
163 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
164 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
165 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
166 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
167 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
168 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
169 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
170 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
171 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
172 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
173 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
174 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
175 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
176 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
177 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
178 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
179 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
180 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
181 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
182 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
183 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
184 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
185 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
186 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
187 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
188 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
189 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
190 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
191 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
192 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
193 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
194 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
195 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
196 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
197 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
198 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
199 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
200 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
201 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
202 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
203 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
204 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
205 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
206 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
207 160331 บ้านไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
208 160151 บ้านสบเปาะ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
209 170181 P.76 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
210 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
211 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
212 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
213 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
214 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
215 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
216 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
217 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
218 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
219 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
220 070801 P.82 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
221 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
222 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
223 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
224 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
225 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
226 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
227 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
228 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
229 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
230 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
231 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
232 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
233 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
234 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
235 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
236 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
237 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
238 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
239 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
240 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
241 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
242 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
243 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
244 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
245 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559